Odwołanie od decyzjiPobyt czasowy

Deportacja z polski, ośrodek zamknięty dla cudzoziemców

Mój narzeczony otrzymał właśnie decyzję od Szefa do spraw cudzoziemców podtrzymującą decyzję Komendanta Straży Granicznej w Białymstoku nakazującą opuszczenie terytorium polski. Byłam dzisiaj u prawnika i powiedział mi, że nic raczej nie można zrobić gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpozna skargi na czas. Czy faktycznie tak jest?

W chwili obecnej Pani narzeczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Szefa do Spraw Cudzoziemców. Skarga powinna być zgodna z wymogami pisma procesowego. Oznacza to, że powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis skarżącego albo jego przedstawiciela albo pełnomocnika oraz wymienienie załączników.
 
[wazne]Dodatkowo należy w niej wskazać zaskarżoną decyzję, inny akt lub czynność, oznaczenie organu, którego skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.[/wazne]
 
Zgodnie z art. 331 Ustawy o cudzoziemcach przypadku, gdy cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, termin dobrowolnego powrotu lub termin przymusowego wykonania tej decyzji z mocy prawa przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia w sprawie tego wniosku.
 
W chwili obecnej, więc jak najszybciej należy złożyć przedmiotową skargę wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji i poinformować o tym fakcie Komendanta Straży Granicznej w Białymstoku. W przypadku wstrzymania wykonalności decyzji zyskacie Państwo kilka tygodni, w którym okresie należy zawrzeć związek małżeński.
 
Wskazuję nadto, iż orzekając o wstrzymaniu wykonalności decyzji sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Od tej zasady ustawodawca przewidział dwa wyjątki dotyczące aktów prawa miejscowego, które weszły w życie, oraz aktów lub czynności, których wstrzymanie wykonania wyłącza ustawa szczególna (por. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2003, z. 5, poz. 18).

Komentarze do wpisu

  1. Bartłomiej Pisze:

    Dzień dobry, chciałbym zapytać o następującą sprawę: - moja siostrzenica zawarła związek małżeński z Jordańczykiem. Posiadają w tej chwili dwoje dzieci. Związek małżeński rozpadł się po około 6 latach (nie ma na daną chwilę złożonych formalnych wniosków rozwodowych). Siostrzenica mieszka osobno z dziećmi u Swojej matki Jordańczyk wynajął sobie mieszkanie wraz z inna kobietą również Polką. Żywicielem rodziny jest Jordańczyk prowadzący działalność gospodarczą. Ponieważ zostaliśmy oszukani przez Jordańczyka, który (jak się okazało)ewidentnie zawarł związek małżeński żeby pozostać na terytorium RP - chciałbym wnioskować o jego wydalenie z kraju. Czy mógłbym otrzymać instrukcję postępowania w takiej sytuacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.