No category

Cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce

Kilka dni temu dowiedziałam się, iż Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie administracyjne mające na celu cofnięcie udzielonego mi zezwolenia na osiedlenie się. Jak się okazało pełnomocnik sfałszował akt urodzenia mojej mamy, który był podstawą udzielenia mojej osobie zezwolenia ze względu na pochodzenie polskie. Od około 2 lat jestem w związku małżeńskim z obywatelem polski. Czy czeka mnie deportacja?

Zgodnie z art. 68 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu, jako autentycznego używał.
 
Decyzja o cofnięciu Cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie jest decyzją o charakterze uznaniowym. Decyzja taka wydawana jest na podstawie ściśle sprecyzowanego przepisu prawa i organ orzekający nie ma możliwości – bez jego naruszenia – wydania decyzji pozytywnej w przedmiotowej sprawie. W związku z tym wynikająca z  art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego zasada, zgodnie z którą sprawę należy załatwić zgodnie z wnioskiem strony o ile nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny uwzględniając słuszny interes strony – doznaje istotnego ograniczenia.
 
O ile niestety w Pani sprawie nieuchronne jest wydanie decyzji o cofnięciu udzielonego zezwolenia na zamieszkanie o tyle w mojej ocenie nie ma podstaw do nakazania Pani opuszczenie terytorium polski.
 
Po wydaniu przedmiotowej decyzji powinna Pani złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Co istotne w takiej sytuacji Wojewoda winien udzielić Pani zezwolenia na zamieszkanie nawet jeżeli pobyt na terytorium polski w danym momencie będzie nielegalny.

Komentarze do wpisu

  1. Olena Pisze:

    Czciala by anulować kartę pobytu, jak to zrobić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Brak wyników spełniających kryteria.

Masz pytania? Zapytaj prawnika.