Pobyt stały

500+ dla Cudzoziemca

Posiadam Kartę Pobytu otrzymaną w 2013 roku z adnotacją "Na osiedlenie się". Na ile wiem ten typ Karty Pobytu uprawnia mnie do podjęcia pracy w Polsce i do dostępu do rynku pracy i odpowiednio do  świadczeń  w ramach programu 500+. Natomiast Pani urzędniczka twierdzi, iż tylko i wyłącznie posiadacze kart z adnotacją "dostęp do rynku pracy" są uprawnieni do  świadczeń 500+. Proszę o wyjaśnienie sytuacji i poradę w sprawie?

Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. programem 500+ objęci są również Cudzoziemcy, którzy „posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.  
 
[wazne]Ustawodawca więc jako kryterium decydujące o przyznaniu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przyjął treści decyzji a konkretnie podstawy udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy czy też zezwolenia na pobyt stały lecz adnotację w karacie pobytu.[/wazne]
 
Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach w karcie pobytu wpisuje się adnotację „dostęp do rynku pracy” w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; Adnotacja ta jest więc wpisywana na kartach pobytu wydawanych osobą posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.
 
Co istotne obecnie obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku, zaś wcześniej obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach nie przewidywała wpisywania adnotacji o dostępie do rynku pracy w karcie pobytu.
 
Właściwym rozwiązaniem w Pana sprawie będzie wymiana posiadanej karty pobytu i następnie złożenie wniosku o przyznanie pomocy z programu 500+.

Komentarze do wpisu

  1. Дмитрий Pisze:

    Здравствуйте. Я подал заявление на побыт часовый по истечению срока действия визы и соответственно получил отказ( и написал апеляцию). За это время моя жена получила побыт сталый(по карте поляка) и ребёнок побыт часовый.Теперь я подал новое заявление на побыт. Реально ли в такой ситуации легализироватся в Польше(получить побыт)? Были ли у вас похожие ситуации с положительным решением?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.