Praca

Zmiany w uproszczonym systemie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szeroki zakres zmian w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy przewiduje projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który minister pracy i polityki społecznej przekazał w lutym do uzgodnień zewnętrznych.   Głównym kierunkiem zmian jest wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie nadużyć w zakresie […]

Szeroki zakres zmian w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy przewiduje projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który minister pracy i polityki społecznej przekazał w lutym do uzgodnień zewnętrznych.
 
Głównym kierunkiem zmian jest wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie nadużyć w zakresie zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. uproszczonej procedury (dotyczy ona obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Rosji, którzy w oparciu o oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce – przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Dlatego też zaproponowano:
  • nałożenie na pracodawcę obowiązku uwzględnienia w zawartej z cudzoziemcem umowie warunków określonych w zarejestrowanym oświadczeniu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż w oświadczeniu),
  • wprowadzenie obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o podjęciu, przerwaniu i zakończeniu przez cudzoziemca wykonywania pracy, za którego niedopełnienie grozić będą sankcje w postaci kary grzywny lub odebrania pracodawcy możliwości rejestrowania oświadczeń przez dany okres (pracodawca będzie miał 7 dni od daty wystąpienia danego zdarzenia na przekazanie powiatowemu urzędowi pracy wiadomości o nim; w przypadku niepodjęcia pracy przez cudzoziemca, obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu pracy powstawał będzie po upływie 30. dnia od daty rozpoczęcia pracy określonej w oświadczeniu);
  • rozszerzenie zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych przez instytucje rynku pracy o dane dotyczące oświadczeń, a także zapewnienie bardziej efektywnego przepływu informacji między organem rejestrującym oświadczenia a organami kontrolującymi legalność zatrudnienia, czyli Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną.

 

Nowe regulacje mają pomóc w monitorowaniu skali rzeczywistego wykorzystania oświadczeń, wykrywaniu zjawisk patologicznych polegających na wykorzystaniu oświadczeń niezgodnie z przeznaczeniem oraz w identyfikacji podmiotów, które nie mają de facto zamiaru zatrudnienia cudzoziemca. Warto bowiem podkreślić, iż obecnie procedura dotycząca zatrudnienia na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w wielu przypadkach jest nadużywana i wykorzystywana w sposób niezgodny z prawem zarówno przez cudzoziemców, jak i przez pracodawców. Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną wykazały bowiem, że zdarzają się przypadki wystawiania dużej ilości fikcyjnych oświadczeń, w tym w celu dalszej odsprzedaży, a także przypadki niezgłaszania się cudzoziemcy do pracy u pracodawców, którzy wystawili im oświadczenia, przy jednoczesnym odnotowaniu przekroczenia granicy RP.

 
Omawiany projekt założeń zakłada również przeniesienie do ustawy przepisów określających uproszczone zasady dostępu do rynku pracy (obecnie znajdują się one w rozporządzeniu), tak aby możliwe było wskazywanie przez ministra właściwego do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, zawodów, w których zatrudnienie cudzoziemców objęte będzie przepisami dotyczącymi rejestracji oświadczeń. Pozwoli to na zwiększanie zatrudnienia o charakterze okresowym, w tych zawodach, w których podaż pracowników z państw objętych przepisami oświadczeniowymi będzie zbyt niska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.