No category

Zezwolenie na zamieszkanie ze względu na naukę w Polsce

Jestem obywatelem Białorusi i chciałbym, aby moja córka ukończyła szkołę w Polsce a żona w tym okresie sprawowało nad nią opiekę. Obecnie córka uczęszcza do przedszkola w Polsce – przebywa na terenie polski na podstawie wizy. Czy żona wraz z córką mają szanse na otrzymanie zezwolenia na zamieszkanie ? Czy procedurę możemy rozpocząć w chwili obecnej ?

Zezwolenie na zamieszkanie może zostać udzielone cudzoziemcowi zamierzającemu podjąć lub kontynuować nauką na terytorium Polski, zezwolenie takie może zostać udzielone również z innych przyczyn, jeżeli cudzoziemiec wykaże konieczność zamieszkiwania na terenie Polski.
 
Zgodnie z przedmiotową regulacją organ nie jest związany wnioskiem cudzoziemca. Wydanie decyzji w tym zakresie należy do tzw. sfery uznania administracyjnego i nawet pomimo spełnienia przesłanek przez cudzoziemca organ w określonych sytuacjach może odmówić udzielenie zezwolenia na zamieszkanie.
 
[wazne]Co jednak istotne jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie V SA 1868/00 jeśli w sprawach pozostawionych przez przepisy uznaniu administracyjnemu interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie i leży to w możliwości organu administracji organ ten ma obowiązek załatwić sprawę w sposób pozytywny dla strony. Tworzy się w ten sposób domniemanie pozytywnego rozstrzygnięcia, chyba że brak jest realnych możliwości bowiem pozytywne rozstrzygnięcie niemożliwe jest z przyczyn faktycznych albo gdy pozytywnemu rozstrzygnięciu stoi na przeszkodzie nie budzący wątpliwości interes ogólny.[/wazne]
 
W mojej ocenie Pana rodzina powinna otrzymać zezwolenie na zamieszkanie ze względu na naukę w Polsce. Jednakże sprawa ta nie jest prosta. W szczególności poza wykazaniem, iż nauka będzie kontynuowana w Polsce, warto w trakcie postępowania wyjaśnić, co jest powodem chęci nauki córki w Polsce, w tym przedstawić przynajmniej jakiś dokument z szkoły podstawowej w jakiej córka będzie się uczyć.
 
Ponadto osoby ubiegające się o zezwolenie na zamieszkanie muszą posiadać:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3. posiadać prawo do lokalu mieszkalnego w Polsce np. umowę najmu;
 
Warunek posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu jest spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wynikająca jedynie z dobrej woli, pomoc rodziny nie może być traktowana – szczególnie w kontekście panującej w danym kraju sytuacji – jako stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań powoduje, iż organ prowadzący postępowanie zmuszony będzie do wydania decyzji odmownej w zakresie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie.
 
W mojej ocenie nie ma przeciwskazań, aby procedurę w sprawie zezwolenia na zamieszkanie rozpocząć w chwili obecnej. Należy pamiętać, iż wniosek o zezwolenie na zamieszkanie musi być złożony, co najmniej na 45 dni przed końcem terminu wiz w innym przypadku na czas toczącego się postępowania cudzoziemiec będzie zmuszony do opuszczenia terytorium Polski.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Brak wyników spełniających kryteria.

Masz pytania? Zapytaj prawnika.