PracaZezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla obywatela Mołdawii

Jestem obywatelem Mołdawii. Pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest proces uzyskania pozwolenia na pracę? Czy po zawarciu małżeństwa mogę podjąć pracę natychmiast ?

Zgodnie z art. 87 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Ustawodawca w niniejszym przepisie, przewidział jednak wyjątek od powyższej zasady, albowiem z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są cudzoziemcy będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego.
 
Mając na uwadze powyższe regulacje, zakładając, iż w decyzji zezwalającej na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawa podany jest art. 53 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o cudzoziemcach, nie musi Pan posiadać zezwolenia na podjęcie pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.