Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jestem z Ukrainy. Wiza kończy się w wrześniu 2014 roku, została wydana na 180 dni na podstawie oświadczenia. W dniu 10 sierpnia 2014 złożyłam wniosek w Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy ponad termin mojej wizy. Mam zapewnioną pracę i meldunek, ale według dokumentów nie mogę przedłużyć oświadczenia z Urzędu Pracy. Urząd nie może wydać następnego podczas trwania tego obecnego. Nie wiem, na jakich warunkach teraz szybko mogę zostać w Polsce i nadal się starać o pobyt przedłużony? Błagam o pomoc, boję się wracać do Ukrainy teraz.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami m.in. Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.
 
Natomiast nie jest możliwe po upływie 6 miesięcy wykonywania pracy przedłużenie tego zezwolenia. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu A. Począwszy od 1 maja 2014 roku istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę typu wraz w połączonej procedurze.
 
Zgodnie z art. 98 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz cudzoziemiec posiada:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
  4. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
  5. wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 
Ponadto konieczne jest dołączenie do wniosku informacji od Starosty Powiatowego o braku możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy na lokalnym rynku pracy.
 
W chwili obecnej powinna, więc Pani skorygować złożony wniosek oraz dołączyć informację od Starosty Powiatowego. Istnieje również możliwość zlecenia naszej Kancelarii poprowadzenia niniejszej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.