No category

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Polski

Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda następującą. W marcu lub kwietniu (jak wyjdzie z załatwieniem spraw na Ukrainie) wraz z narzeczoną chcemy wziąć ślub w USC na Ukrainie. Po tym muszę zacząć załatwiać sprawy i nie mam zielonego pojęcia, od czego zacząć żeby móc z żoną i jej córką zamieszkać w Polsce. Jakie dokumenty muszę posiadać żeby jej córka mogła tu przebywać, co jaki czas będę musiał odnawiać dokumenty? Nie chodzi o koszty, jakie będę musiał ponieść tylko chodzi, jakie dokumenty będę musiał przedstawić lub posiadać ze sobą po stronie Ukraińskiej. Gdzie muszę się zgłosić po ślubie żeby żonie i jej córce wyrobić wizę i pobyt w Polsce? Zaznaczę, że narzeczona (a po ślubie żona) nie będzie miała już ważnej wizy (dlatego ślub chcemy wziąć na Ukrainie). Proszę o jakieś informacje i jak to wygląda z córką narzeczonej czy to prawda, że co pół roku trzeba będzie jechać na Ukrainę w celu wydawania pozwolenia na jej pobyt na terytorium RP?.

Ze względu, iż w dniu 1 maja 2014 roku wejdzie w życie nowa Ustawa o cudzoziemcach to na jej przepisach będę opierał swoją poradę. Zasadniczo w przypadku zawierania związku małżeńskiego z obywatelką Ukrainy uregulowania w tym zakresie nie ulegną znaczącej zmianie poza nazewnictwem.
 
W mojej ocenie po zawarciu związku małżeńskiego w pierwszej kolejności Pana żona powinna zadbać o zmianę dokumentów tożsamości, jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego te dane ulegną zmianie. 
 
Kolejnym krokiem będzie wystąpienie do Konsula RP o wydanie wizy krajowej w celu odwiedzin. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.
 
[wazne]Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zgodnie z jego brzmieniem Konsul odmawia wydania wizy, jeżeli cudzoziemiec złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego.[/wazne]
 
Decyzja konsula w zakresie rozpatrzenia wniosku wizowego jest ostateczna a cudzoziemcowi przysługuje jedynie prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W świetle obowiązujących przepisów sytuacja małżeństw podobnych do Pana stanie się wyjątkowo problematyczna – z jednej strony teoretycznie konsul w takich sytuacjach powinien odmówić wydania wizy gdyż celem otrzymania wizy nie może być zamieszkanie w Polsce a z drugiej strony w nowej Ustawie o cudzoziemcach wprowadzono zasadę, iż cudzoziemiec musi złożyć wniosek osobiście – musi więc fizycznie przebywać w Polsce.
 
Zakładając, iż Pana żona oraz jej córka otrzyma wizę do Polski – polityka wizowa wobec obywateli Ukrainy nie jest zbyt restrykcyjna, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do wojewody zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców. Do wniosku należy dołączyć akt małżeństwa, wojewoda z pewnością będzie wymagał również aktu urodzenia córki wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz zgody opiekunów prawnych na zamieszkania córki w Polsce.
 
Równolegle ze złożeniem wniosku u wojewody należy przeprowadzić procedurę transkrypcji ukraińskiego aktu małżeństwa. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
 
Transkrypcji aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim, czy cudzoziemcem. W szczególności można dokonać transkrypcji aktu dotyczącego osoby, która ma lub miała miejsce zamieszkania w Polsce – bez względu na przynależność państwową, aktu dotyczącego obywatela polskiego – mimo że nie ma miejsca zamieszkania w kraju, a nawet nigdy w kraju nie mieszkał (por. J. Litwin, Prawo…, s. 530 i n.).
 
Natomiast po uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie w mojej ocenie nie ma obowiązku aby żona raz na 6 miesięcy jeździła z córką na Ukrainę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Brak wyników spełniających kryteria.

Masz pytania? Zapytaj prawnika.