Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy a pobyt nielegalny w Polsce

Mój partner życiowy Pakistańczyk przebywa na terenie Polski nieprzerwanie od końca 2011 roku. Co możemy zrobić, aby mógł pozostać w Polsce legalnie? Dodam, że mamy córkę urodzoną w 2013 roku.

Zgodnie z art. 100 Ustawy o cudzoziemcach Wojewoda odmawia udzielenia Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w sytuacji, gdy złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.
 
[wazne]Pobyt nielegalny Cudzoziemca, który stanowi podstawę wydania decyzji odmownej, najogólniej mówiąc oznacza pobyt Cudzoziemca wbrew przepisom, które regulują pobyt Cudzoziemców na terytorium Polski.[/wazne]
 
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje jednak kilka wyjątków od powyższej zasady, które otwierają możliwość legalizacji pobytu Pani wybranka. Mianowicie w pierwszej kolejności należy wskazać, iż nielegalny pobyt Cudzoziemca nie można stanowić wyłącznej podstawy odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy Cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego.
 
[wazne]Ponadto Ustawie o cudzoziemcach, która weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku dodatkowo wprowadzono jeszcze dwie sytuacje, w których zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane w sytuacji gdy pobyt cudzoziemca jest w Polsce nielegalny.[/wazne]
 
Mianowicie zgodnie z art. 160 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.
 
W mojej ocenie fakt posiadania dziecka i sprawowanie opieki nad nim oraz pozostawanie w związku konkubenckim z obywatelką Polski przemawia za udzieleniem Pani partnerowi zezwolenia na pobyt czasowy.
 
Warto również rozważyć poczynienie przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego, gdzie kwestia nielegalnego pobytu męża będzie problemem marginalnym nie mającego żadnego znaczenia dla sprawy.
 
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Pani dyspozycji, jednocześnie wskazuję, iż istnieje możliwość zlecenia nam poprowadzenia przedmiotowej sprawy – legalizacji pobytu narzeczonego. Koszt poprowadzenia sprawy wynosi 3000 zł tj. 1500 zł płatne po podpisaniu umowy oraz 1500 zł płatne po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.