Pobyt czasowy

Zamieszkanie przez cudzoziemca w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Jestem obywatelem jednego z krajów arabskich. Chciałbym zamieszkać w Polsce w celu prowadzenia tutaj działalności gospodarczej. Proszę o informację co muszę zrobić aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż co do zasady cudzoziemcowi przyjeżdzającemu do Polski nie przysługuje prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, lecz co najwyżej prawo wnioskowania o zezwolenie na pobyt czasowy. Dopiero po zamieszkiwania określonego czasu w Polsce w sposób nieprzerwany cudzoziemiec ma prawo wnioskować o zezwolenie na pobyt stały lub o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela, co do zasady gdy okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Co istotne po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach w dniu 1 maja 2014 r. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy musi być złożony osobiście o wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce, nie ma możliwości wnioskowania o pobyt za pośrednictwem Konsula RP.
 
Niestety jednak uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest łatwe. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne, poza wyjątkami wymienionymi w ustawie, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 
Natomiast zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył po warunkiem, że spółka w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 
Ponadto cudzoziemiec wnioskujący o pobyt ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą musi posiadać m.in. zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych.
 
W praktyce nie niezmiernie rzadko udzielane są zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce ze względu na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli już jedna z osób w rodzinie takie zezwolenie uzyska nie ma najmniejszego problemu aby pozostała rodzinna (żona, dzieci) również takie zezwolenia uzyskały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.