Pobyt czasowyOdwołanie od decyzjiObywatelstwo

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarówno obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach, jak również Ustawa o obywatelstwie polskim uzależniają uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie się czy też obywatelstwa polskiego od spełnienia przesłanki nie stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W praktyce często spotykamy się, iż ten ustawowy zapis jest błędnie interpretowany i w konsekwencji stanowi podstawę wydania decyzji negatywnej. […]

Zarówno obowiązująca Ustawa o cudzoziemcach, jak również Ustawa o obywatelstwie polskim uzależniają uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, zezwolenia na osiedlenie się czy też obywatelstwa polskiego od spełnienia przesłanki nie stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W praktyce często spotykamy się, iż ten ustawowy zapis jest błędnie interpretowany i w konsekwencji stanowi podstawę wydania decyzji negatywnej. Czy właściwie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego?
 
Naruszenie prawa dokonane przez cudzoziemca, aby mogły stać się podstawą wydania decyzji odmownej, muszą prowadzić do stwierdzenia, iż w przyszłości będzie on również naruszał obowiązujący porządek prawny. Niezbędna jest zatem wnikliwa ocena rodzaju naruszeń prawa, ich wagi gatunkowej, a także analiza jego dotychczasowego i aktualnego zachowania. Ocena konkretnych naruszeń prawa powinna być dokonana na tle całościowej oceny jego postawy w stosunku do obowiązującego w Polsce porządku prawnego.
 
Dokonując oceny, czy cudzoziemiec będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, należy uwzględnić rodzaj stwierdzonego naruszenia prawa, kwalifikację prawną czynu, rodzaj i wysokość orzeczonej kary, stosowane środki probacyjne, informacje dotyczące przebiegu wykonania kary, częstotliwość stwierdzonych naruszeń – odstępy czasu pomiędzy kolejnymi przestępstwami, upływ czasu pomiędzy ostatnim ze stwierdzonych naruszeń a dniem wydania decyzji oraz osobistą sytuację cudzoziemca.
 
[wazne]W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie V SA/Wa 1470/2005 wskazano, iż pogląd organu odwoławczego, że każde naruszenie prawa już stanowi podstawę decyzji o odmowie przedłużenia zezwolenia na zamieszkanie z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi wykładnię omawianego przepisu zbyt rozszerzającą. Nie każde naruszenie prawa może być w ten sposób kwalifikowane, a ustalenie tej okoliczności wymaga wskazania faktu naruszenia oraz uzasadnienia, dlaczego to naruszenie stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.[/wazne]
 
Jeżeli otrzymaliście Państwo odmowę udzielenia ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, zachęcamy do przesłania nam skanu decyzji w celu jej analizy co do możliwości jej zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.