Bez kategorii

Wygaśnięcie zezwolenia

Każdy cudzoziemiec, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na pobyt czasowy. Jest to związane z przepisami prawa, dlatego obowiązek ten powinien być koniecznie przestrzegany. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny wymierzona w pracodawcę za nielegalne powierzenie wykonania pracy. Kara ta może wynieść od kilku […]

Każdy cudzoziemiec, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na pobyt czasowy. Jest to związane z przepisami prawa, dlatego obowiązek ten powinien być koniecznie przestrzegany. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny wymierzona w pracodawcę za nielegalne powierzenie wykonania pracy. Kara ta może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie zezwolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemcy.

Cofnięcie zezwolenia

Wydane zezwolenie może zostać cofnięte, jednak aby tak się stało, muszą zaistnieć pewne okoliczności. Przesłanką do cofnięcia zezwolenia na pobyt mogą być przede wszystkim względy obronności i bezpieczeństwa kraju, nieprawidłowe dane przy składaniu wniosku, a także skazanie prawomocnym wyrokiem. Coś co jest niezwykle istotne to przede wszystkim fakt, że cofnięcie zezwolenia odbywa się na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Konieczne jest więc wszczęcie postępowania.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na pobyt wygasa z mocy prawa, co oznacza, że nie ma potrzeby wydawania dodatkowej decyzji administracyjnej. Mimo, iż nie zostanie wszczęte żadne postępowanie, zezwolenie może wygasnąć z mocy prawa. Przesłankami do wygaśnięcia zezwolenia są:
– udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego

Po wystąpieniu tych okoliczności, zezwolenie na pobyt przestaje obowiązywać. Bardzo ważną informacją jest fakt, że po wygaśnięciu zezwolenia cudzoziemiec nie jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski. Jeśli zezwolenie wygasło z mocy prawa, ma on 30 dni na opuszczenie kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z ustawy będzie wynikać, że jego pobyt w kraju jest legalny. W takiej sytuacji, nie ma obowiązku opuszczania kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.