ObywatelstwoUznanie za obywatela

Uznanie za obywatela RP męża

Potrzebuję porady prawnej w sprawie otrzymania obywatelstwa polskiego przez mojego męża. Na dzień dzisiejszy mąż ma już prawo stałego pobytu. W związku małżeńskim jesteśmy od 5 lat. Pytania jakie mamy to:
  1. kiedy mąż może się starać o obywatelstwo
  2. czy są ograniczenia czasowe w ubieganiu się o obywatelstwo (np. czy jest to np. pół roku od spełnienia warunków pobytowych, a jeśli jest to pół roku i nie uda się otrzymać obywatelstwa, to czy jest jeszcze szansa na otrzymanie go w przyszłości?)
  3. wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego?
  4. ile czasu trwa rozpatrzenie złożonego wniosku i czy po odmowie można spróbować ponownie i kiedy można ponowić wniosek?
  5. czy złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa przez prezydenta może dać pozytywny rezultat, jeśli mąż nie ma żadnych szczególnych zasług, niczym szczególnym się nie wykazał w trakcie swojego pobytu w Polsce (wiem, że we wniosku jest punkt dotyczący takich sytuacji)
Jak wynika z przesłanych dokumentów Pani mąż uzyskał zezwolenie na pobyt stały 27 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.
 
Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania Pani mąż może najwcześniej złożyć wniosek o uznanie go za obywatela Polski w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Wniosek może być złożony w dowolnym momencie po upływie ww. terminu.
 
Należy zaznaczyć, iż Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 i 1669), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
W przypadku wydania decyzji odmownej w przypadku zmiany okoliczności, która była podstawą odmowy uznania z obywatela polskiego można w przyszłości złożyć ponownie wniosek do wojewody. W omawianej sprawie jeżeli mąż będzie posiadał certyfikat znajomości języka polskiego to powinien otrzymać decyzję zgodną z złożonym wnioskiem.
 
W chwili obecnej nie zalecam składania wniosku do Prezydenta RP. Rozpoznanie wniosku trwa stosunkowo długo i co najmniej od kilku lat nie spotkałem się z sytuacją aby Prezydent RP przychylił się do złożonego przez Cudzoziemca wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.