Praca

Trzy umowy na czas określony, warunek w umowie o pracę

Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespójności przepisów prawa w zakresie spraw Cudzoziemców. Rozpoczynamy od wystąpienia w sprawie wydania opinii prawnych w zakresie zawierania umów o pracę z […]

Kancelaria Prawna Karta Pobytu dbając o najwyższe standardy obsługi Cudzoziemców w Polsce począwszy od maja bieżącego roku co najmniej raz w miesiącu będzie interweniowała w sprawie nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie oraz niespójności przepisów prawa w zakresie spraw Cudzoziemców. Rozpoczynamy od wystąpienia w sprawie wydania opinii prawnych w zakresie zawierania umów o pracę z Cudzoziemcami. Już za tydzień będziemy interweniowac w sprawie wydłużenia terminów wydaniwa decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego.

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

Główny Inspektorat Pracy
Ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
 
 
WNIOSEK O WYDANIE OPINII PRAWNEJ
 
Niniejszym zwracam się z prośbą o wydanie pisemnej opinii prawnej:
  1. Czy można zawrzeć z cudzoziemcem więcej niż dwie umowy na czas określony?
  2. Czy składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy Pracodawca musi przedstawić umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem a jeśli tak czy w umowie o pracę można zawrzeć warunek, iż nie zostaje ona nawiązana w sytuacji gdy Wojewoda nie udzieli zezwolenia na pobyt i pracę lub datę jej rozpoczęcia uzależnić od daty wydania decyzji w sprawie?
 
UZASADNIENIE
 
Powyższe pytania pojawiły się na tle Cudzoziemca spoza Unii Europejskiej zatrudnionego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pierwsza umowa została zawarta na okres od 1 marca 2014 roku do dnia 15 lutego 2015 roku, druga umowa o pracę została zawarta na okres od dnia 16 lutego 2015 roku do dnia 30 lipca 2015 roku – zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami na pracę.
 
Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.
 
Natomiast Wojewodowie prowadzący postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę obligują cudzoziemca do złożenia wraz z wnioskiem o zezwolenia na pobyt i pracę umowy zawartej z pracodawcą na okres planowanego wykonywania pracy tj. nie więcej niż 3 lata oraz z datą przyszłą.
 
Powyższa sytuacja w ocenie Wnioskodawcy wymusza na pracodawcy z jednej stronie łamanie obowiązujących przepisów prawa pracy poprzez zawierania trzech i więcej umów na czas określony, jak również godzi w interes pracodawcy polegający na nawiązaniu stosunku pracy w sytuacji, gdy nie ma on pewności, co do otrzymania zezwolenia na pracę przez Cudzoziemca. Nadmieniam, iż w ocenie Wojewodów umów o pracę nie można zawrzeć pod warunkiem. W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcowi lub opóźnienia w wydaniu tej decyzji dochodzi do sytuacji, w której pracodawca nawiązał stosunek pracy z cudzoziemcem wbrew obowiązującym regulacją prawnym.
 
Niniejszym zwracam się z prośbą o pisemną interpretację regulacji prawnym w tym zakresie.
 
Z poważaniem
 
Dariusz Kostyra
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.