Pobyt czasowyDziałalność gospodarczaInne

Termin na uzupełnienie braków formalnych

Jestem obywatelem Filipin. W lutym 2020 roku złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt do Wojewody Mazowieckiego. W dniu 7 kwietnia 2020 roku otrzymałem wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu pobrania odcisków linii papilarnych. Przedmiotowe wezwanie jest jednak jakąś farsą gdyż Wojewoda Mazowiecki nie obsługuje petentów. Co robić?

Niestety kierowane przez Wojewodę Mazowieckiego wezwania nie zawierają jakichkolwiek pouczeń dla Wnioskodawców co niepotrzebnie generuje pytania a niejednokrotnie stanowi zagrożenie zdrowia Cudzoziemców, którzy niepotrzebnie udają się do urzędu na ul. Marszałkowskiej. Warto w tym miejscu zauważyć, iż organ administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 
 
W myśl ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
 
Jak słusznie jednak zauważył min. sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Okręgowego w Krakowie w wyżej powołanym przepisie zabrakło w nazwie choroby liczby 19, a zatem artykuł ten nie odnosi się do COVID-19. – To oczywisty błąd legislacyjny, który nie może zostać sprostowany w inny sposób, niż przez nowelizację, gdyż takie jego brzmienie występowało przez cały okres prac ustawodawczych.
 
Problemem jednak jest fakt, iż w dniu 31 marca 2020 roku znowelizowano ustawę i w artykule pozostawiono nadal jednostkę chorobową COVID. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż "COVID" to przyjęty przez WHO skrót od "coronavirus disease", a więc oczywiście pojęcie to obejmuje w szczególności chorobę nazwaną ostatnio (w lutym b.r.) przez WHO "COVID-19", wywoływaną przez nowego koronawirusa "SARS-Cov-2". Zatem stan epidemii "ogłoszony z powodu COVID" (art. 15zzs ustawy) to m.in. stan epidemii ogłoszony "w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2", jak stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia.
 
W związku z powyższą niedokładnością rekomendujemy uzupełnienie braków formalnych wniosków o pobyt czasowy o ile to możliwe za pośrednictwem operatora publicznego – Poczty Polskiej, zaś po wznowieniu obsługi interesantów w terminie 7 dni sugerujemy złożenie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych i w tym terminie złożyć odciski linii papilarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.