No category

Sprowadzenie cudzoziemca do Polski

Mieszkam od ponad 20 lat w Polsce. Niestety z przyczyn losowych przebywałam w Polsce nielegalnie wraz z mężem. Mąż został deportowany z polski, zaś ja zalegalizowałam swój pobyt na podstawie abolicji i posiadam obecnie zezwolenie na zamieszkanie. Chciałabym sprawdzić męża do Polski. Czy ja mogę go zaprosić ?  

W pierwszej kolejności informuję Panią,  iż w dniu 15 sierpnia 2012 roku weszła nowa Ustawa o obywatelstwie polskim. Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany, na korzyść cudzoziemców, w uzyskiwaniu obywatelstwa.  Ustawa między innymi daje możliwość nadania obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi bez spełnienia dodatkowych wymagań a nadto znosi konieczność zrzekania się dotychczas posiadanego obywatelstwa. W mojej ocenie w związku z faktem, iż zamieszkuje Pani ponad 20 lat w Polsce powinna Pani złożyć wniosek w tejże sprawie.
 
Wracając jednak do meritum Pani pytania to zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, zaproszenie.
 
Zaproszenie może być wystawione przez cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pani niestety nie spełnia przedmiotowego kryterium gdyż przez ostatnie 5 lat nie przebywała Pani legalnie w Polsce.
 
Zaproszenie musi więc wystawić inna osoba np. obywatel polski. W sprawie niestety może pojawić się jeszcze jeden problem. Wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej wydawana jest w celu wskazanym w ustawie. Co do zasady wizy nie wydaje się w celu przybycia do Polski w celu zamieszkania. W sytuacji gdy Konsul będzie miła podejrzenia, iż osoba wnioskująca o wizę zamierza się w Polsce osiedlić a wnioskuje o wizę w celu np. odwiedzin to odmówi on wydania wizy. Warto więc zadbać nie tylko o samo zaproszenie ale również o dobrze umotywowany cel przyjazdu – najlepszym oczywiście byłaby praca i posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce.
 
Jeżeli jednak nie udałoby się przeprowadzić powyższej procedury, która jest szczególnie uciążliwa w związku z brakiem kontroli sądowej nad decyzjami wydawanymi przez Konsulów pozostanie wnioskowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który wykaże, iż zachodzą inne niż wskazane w ustawie okoliczności uzasadniające udzielenie takiego zezwolenia.
 
Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą – wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
 
Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Brak wyników spełniających kryteria.

Masz pytania? Zapytaj prawnika.