Obywatelstwo

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Jestem obywatelem Rosji, posiadam Kartą Polaka oraz kartę pobytu wydaną w październiku 2012 roku – zezwolenie na osiedlenie się na podstawie pochodzenia polskiego. Posiadam również zameldowanie w Poznaniu. W Polsce od daty wydania zezwolenia na osiedlenie się byłem może 2, 3 razy na okres kilku dni. Nie przyjeżdżałem wcześniej gdyż urodziło mi się dziecko i byłem potrzebny w domu.
 
W niektórych środkach informacji czytam ze przez rok od daty wydania karty stałego pobytu na podstawie pochodzenia polskiego mogę otrzymać obywatelstwo polskie co związane jest z wejściem nowej Ustawy o cudzoziemcach:
http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/mozna-odzyskac-polskie-obywatelstwo      
http://www.wprost.pl/ar/153996/Uchwalono-ustawe-o-przywracaniu-obywatelstwa-polskiego/
 
Proszę o informacje jak mogę starać się o obywatelstwo polskie zgodnie z powyżej powołanymi artykułami z prasy?
Ustawa o cudzoziemcach określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.
 
Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku, która weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku nie określa zasad przywrócenia, nabycia czy też nadania obywatelstwa polskiego. Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim zostały uregulowane w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim, która weszła w życie 15 sierpnia 2012 roku.
 
Instytucja powołana w artykułach przesłanych przez Pana dotyczy przywrócenia obywatelstwa polskiego. Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie aktów wymienionych w ustawie przywraca się obywatelstwo na jego wniosek.
 
Mowa tutaj m.in. o osobach, które utraciły obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
 
Przepisy dotyczące więc przywrócenie obywatelstwa polskiego nie dotyczą więc Pana osoby i ewentualny wniosek o przywrócenie obywatelstwa nie zostałby uwzględniony.
 
Natomiast również dla osób takich jak Pan tj. posiadających „korzenie polskie” przewidziano możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie w trybie tzw. uznania za obywatela polskiego.
 
Zgodnie z art. 30 Ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się m.in. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.
 
Zezwolenie na pobyt stały to nic innego jak wcześniejsze zezwolenie na osiedlenie się – zmiana nazewnictwa została wprowadzona Ustawą o cudzoziemcach, jaka weszła w życie w dniu 1 maja 2014 roku.
 
O ile jednak spełnia Pan wymóg posiadania tego zezwolenia to jednak nie spełnia Pan wymogu nieprzerwanego pobytu. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący podstawę do uznania za obywatela polskiego uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do uznania za obywatela, chyba że przerwa była spowodowana:
  1. wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  2. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
  3. wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
 
W mojej ocenie, więc nie spełnia Pan również w chwili obecnej wymogu niezbędnego do uznania Pana za obywatela polskiego. Oczywiście ma Pan możliwość wnioskowania do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa jednak procedura ta jest długotrwała, sformalizowana a jej wynik obawiam się, iż będzie dla Pana również niekorzystny.
 
Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o zmianie miejsce zamieszkania i faktycznie związania się z tym krajem po upływie 2 lat może się Pan starać o nadanie obywatelstwa polskiego, co w konsekwencji również dla Pana żony będzie skutkowało ułatwieniami w zakresie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie oraz obywatelstwa, jako żony obywatela polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.