Pobyt czasowyInneŚlub z cudzoziemcemOdwołanie od decyzji

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Zawarłam związek małżeński z obywatelem Turcji w grudniu a poznaliśmy się w października. W 3grudnia mąż złożył wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Dwukrotnie była u nas Straż Graniczna, policja, dwa razy byliśmy wzywani na przesłuchanie do Wojewody Wielkopolskiego. W kwietniu mąż otrzymał odmowę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Polski. Powód odmowy to nieznajomość języka w stopniu zrozumiałym dla siebie – art.55 Ustawy o cudzoziemcach. Mąż mówi po niemiecku ja uczę się niemieckiego. Na początku pomagaliśmy sobie słownikiem, translatorem, gdyż musiałam sobie przypominać słowa. Byliśmy w stanie się porozumieć. Od momentu poznania męża sama uczyłam się niemieckiego a od lutego chodzę na korepetycje z niemieckiego, mam na to dowód, mąż uczy się polskiego ma indywidualne nauki w domu, też mamy na to dowód.
 
Po odmowie wynajęłam pełnomocnika, który złożył odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Od tego czasu kontakt z pełnomocnikiem się urwał w Warszawie dowiedziałam się jedynie, że sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Jak mogę zapoznać się z decyzją? Co zrobić z „zaginionym” pełnomocnikiem?
Zgodnie z art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
 
[wazne]Natomiast zgodnie z art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.[/wazne]
 
Jak wynika z akt sprawy w wyniku wniesionego odwołania spraw została przekazana do ponownego rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu. Niestety złożone odwołanie zawiera liczne błędy. Autor odwołania nie podniósł w nim faktu, iż Wojewoda Wielkopolski błędnie zinterpretował przepisy Ustawy o cudzoziemcach, jak również nie podjął żadnej inicjatywy dowodowej w sprawie. 
 
Faktem jest, iż zgodnie z art. 55 Ustawy o cudzoziemcach organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że m.in. małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga.
 
Zaistnienie okoliczności wskazanych w przepisie art. 55 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o cudzoziemcach obliguje organy administracji do zbadania sprawy w zakresie ewentualnego stwierdzenia zawarcia małżeństwa w celu obejścia ustawy, jednakże co podkreśla się w orzecznictwie, że nawet stwierdzenie, że małżonkowie nie porozumiewają się w zrozumiałym dla siebie języku, nie jest tożsame z ustaleniem, że związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Podobnie orzekł chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 189/2009 stwierdzając, iż okoliczność, iż małżonkowie różnili się co do danych ich dotyczących, wyglądu mieszkania, okoliczności dotyczących poprzedniego dnia nie może sama w sobie świadczyć o fikcyjności małżeństwa. Stwierdzenie, że małżonkowie nie są zgodni nawet co do danych osobowych i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą (art. 55 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach), nie jest tożsame z ustaleniem, że związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, lecz jedynie uzasadnia przeprowadzenie postępowania umożliwiającego ustalenie, czy małżeństwo zostało zawarte w tym celu.
 
W chwili obecnej sugeruję w pierwszej kolejności zapoznać się z aktami sprawy, cofnąć pełnomocnictwo udzielone osobie, która obecnie „prowadzi postępowanie” i dokonać uzupełnienia materiału dowodowego oraz stanowiska w sprawie.
 
W tym zakresie polecam usługi naszego biura w zakresie poprowadzenia niniejszej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.