Pobyt stałyUdzielenie zezwolenia

Pobyt stały po zmianach

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt stały są uregulowane aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku O cudzoziemcach. Zgodnie z jej art. 3 pkt 2 cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały.   […]

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt stały są uregulowane aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. ustawą z dnia 12 grudnia 2013 roku O cudzoziemcach. Zgodnie z jej art. 3 pkt 2 cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały.
 
Według przepisów ustawy, zezwolenia na pobyt stały (rozdział VI, art. 195) udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską;
a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielony temu cudzoziemcowi, lub
2. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub 
3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe lub
4. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 lub
8. udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub
9. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
Wraz z 1 stycznia 2019 r. szereg zmian został wprowadzony do Ustawy o cudzoziemcach. Odnośnie pobytu stałego art. 195 ust. 2 a, został dodany. Reguluje on warunki udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Artykuł precyzuje sposób ustalenia czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 posiada wymagany dochód. Dochód jest sprecyzowany wcześniej w tym artykule w ust. 1 pkt 6 lit. c, tj. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. 
 
Do ustalenia dochodu stosuje się przepisy art. 114 ust. 2 odnoszące się do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b (tj. źródło stabilnego i regularnego dochodu) powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.
 
Powyższe oznacza, iż dochód takiego cudzoziemca musi być wyższy niż kryterium dochodowe z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej. Czyli, dla osoby samotnie gospodarującej, dochód musi być powyżej 701 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej". Osobie w rodzinie dochód na jedną osobę musi przekraczać sumę 528 zł na osobę, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie". 
Rząd proponuje w przyszłości zmiany w kierunku szybszej integracji imigrantów. Jednym z projektów jest możliwość przejścia po dwóch i pół roku zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę imigrant będzie mógł wystąpić o udzielenie zgody na pobyt stały. Już po roku pracy na zezwoleniu Cudzoziemiec będzie mógł sprowadzić najbliższą rodzinę, której członkowie także otrzymają możliwość pracy w Polsce. 
 
Powyższe preferencyjne warunki mają być skierowane do obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Osoby te będą musiały pracować w zawodach wymienionych na liście opracowywanej obecnie przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Będą to zawody, które są uznawana za kluczowe dla Polski. W projekcie jest napisane „Zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla osiedlania się w Polsce obywateli państw bliskich kulturowo, którzy posiadają kwalifikacje w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki”. Bardzo istotną kwestią w nowelizacji będzie możliwość sprowadzenia rodziny cudzoziemca już w półtora roku po przyjeździe. Należy liczyć rok pracy na zezwoleniu i kilku miesięcy na formalności. Po zmianach było by możliwe otrzymanie pobytu stałego przed upływem trzech lat. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.