Praca

Opieszałość organu w udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie, brak informacji z ABW

Jestem obywatelką Rosji, od 3 lat mieszkam i studiuję w Olsztynie. Obecnie złożyłam wniosek o przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie, jednak zamiast powołania się na naukę w Polsce, jako podstawę podałam wykonywanie pracy w Polsce. Niestety wkrótce kończy się moja karta pobytu a decyzji w sprawie nadal nie ma, jak poinformował mnie urzędnik powodem tej sytuacji jest odwlekania z tygodnia na tydzień terminu przesłania informacji przez ABW. Obecna sytuacja odbija się negatywnie na moim życiu zawodowym, bowiem umowa o pracę wkrótce się kończy a mój pracodawca nie wie czym mój pobyt będzie przedłużony czy też może otrzymam decyzję negatywną i będę musiała wyjechać z polski. Czy ABW ma prawo w nieskończoność przedłużać termin wydania decyzji? Czy w przypadku wydania decyzji negatywnej mogę odwołać się i złożyć kolejny wniosek o udzielenie zezwolenia ze względu na studia? 

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemiec obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
[wazne]Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.[/wazne]
 
Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
[wazne]Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zobowiązana jest przekazać stosowną informację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin te może zostać przedłużony do 3 miesięcy.[/wazne]
 
Z opisu sprawy wynika, iż ABW postępuje wbrew przepisom ustawy, bowiem jak wynika z jej treści termin ten może być przedłużony tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. ABW, więc powinno uzasadnić powód nie dostarczenia informacji w ustawowym terminie.
 
W mojej ocenie zmiana wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w ten sposób, iż zamiast powoływanie się na wykonywanie pracy w Polsce powoła się Pani na naukę nie będzie miał znaczenia dla sprawy a co więcej taka zmiana byłaby dla Pani niekorzystna. W tym miejscu zwracam Pani uwagę na treść art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zgodnie z którym do okresu pobytu niezbędnego do uzyskania statusy rezydenta WE zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z studiami.
 
Nie widzę również powodu, aby ponosiła Pani negatywne skutki opieszałości organu administracji i w sytuacji nie otrzymania decyzji w terminie, aby musiała Pani rezygnować z pracy. Również w tym zakresie powinien być spokojny Pani pracodawca, jedyną niedogodnością w związku z przedłużającą się procedurą będzie brak możliwości opuszczenie terytorium polski w tym okresie w związku z faktem, iż Pani karta pobytu utraci ważność.
 
Zakładając czysto teoretycznie, iż decyzja w Pani przypadku byłaby odmowna to w terminie 14 dni od jej otrzymania będzie przysługiwało Pani odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Postępowanie administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne w postępowaniu przez Szefem do spraw cudzoziemców będzie Pani mogła wskazywać ewentualne nowe okoliczności uzasadniające udzielenie Pani zezwolenia na zamieszkanie. Przepisy. Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dotychczasową linią orzecznictwa do uznania, że zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego została zrealizowana, nie wystarczy stwierdzenie, że w sprawie zapadły dwa rozstrzygnięcia dwóch organów różnych stopni. Konieczne jest też, by rozstrzygnięcia te zostały poprzedzone przeprowadzeniem przez każdy z organów, który wydał decyzje, postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których postępowania jest prowadzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.