Pobyt czasowyInneOdwołanie od decyzjiStatus uchodźcy

Odwołanie od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia kraju

Mój partner jest obywatelem Chin. Obecnie otrzymał decyzją zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski. Nadmieniam, iż obecnie jestem w 3 miesięcy ciąży, wspólnie mieszkamy od czterech lat. Czy jest jakakolwiek szansa, aby mój partner mógł pozostać w kraju a jego pobyt stał się legalny?

Zgodnie z art. 88 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli m.in. przebywa na tym terytorium bez ważnej wizy, jeżeli jest wymagana, lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na tym terytorium.
 
[wazne]Podkreślić należy, iż decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nosi cechy decyzji związanej. Organ administracji nie ma swobody w zakresie wyboru treści rozstrzygnięcia. Ustaliwszy stan faktyczny wypełniający dyspozycję art. 88 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, organ zobowiązany jest orzec o wydaleniu cudzoziemca z kraju.[/wazne]
 
Jednakże w omawianej sprawie istnieje możliwość skutecznego wniesienia odwołania od wydanej decyzji i doprowadzenie do pozostania Pani partnera w Polsce. Mianowicie zgodnie z art. 89 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o wydaleniu nie wydaje się a wydanej nie wykonuje, jeżeli zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany.
 
Zgodnie z Ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.
 
[wazne]Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 975/2010 na gruncie art. 8 Konwencji ochrona życia rodzinnego nie jest absolutna, a Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu konsekwentnie przyjmuje, że art. 8 Konwencji nie nakłada na państwo obowiązku uszanowania wyboru przez cudzoziemca kraju zamieszkania. Jednak wydalenie nie może następować z naruszeniem Konwencji.[/wazne]
 
Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub innych ustaw nie stanowią inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.