InneOdwołanie od decyzjiPobyt czasowyŚlub z cudzoziemcem

Odwołanie od decyzji urzędu do spraw cudzoziemców

Jestem obywatelką Ukrainy odebrałam właśnie decyzję odmowną w sprawie udzielenia mi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Decyzja została wydana przez Urząd ds. cudzoziemców na ul. Długiej w Warszawie. Powodem wydania decyzji odmownej jest powołanie się przez urząd jakobym zawarła z swym mężem związek małżeński w celu obejścia przepisów prawa. Wezwali mnie do wskazania adresów teściów w celu ich przesłuchania a ja zapomniałem te adres podać. Czy mam szanse na skuteczne wniesienie odwołania od decyzji urzędu do spraw cudzoziemców ?

Zgodnie z art. 53 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Stwierdzenie faktu pozostawania cudzoziemca w związku małżeńskim z obywatelem polskim nie uzasadnia jednak konieczności udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w każdej sytuacji. Obowiązkiem organu jest bowiem ustalenie czy w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o takie zezwolenie nie zachodzą niektóre z okoliczności wymienionych w art. 57 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach.
 
Zgodnie z art. 57 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
Przywołany wyżej przepis wymienia taką okoliczność, której stwierdzenie pociąga za sobą konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Ma więc niewątpliwie charakter wiążący dla organu podejmującego rozstrzygnięcie, co oznacza, iż wykluczone jest tu podejmowanie decyzji na zasadzie tzw. uznania administracyjnego. Jeżeli więc organ ustali taki stan faktyczny, który podpada pod treść przepisu, o którym mowa to konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 
 
[wazne]Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego to na organie prowadzącym postępowanie w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.[/wazne]
 
Jeżeli więc organ uważał za zasadne przesłuchanie Pani teściów to dysponował środkami prawnymi, aby ustalić ich adresy zamieszkania i wezwać ich na przesłuchanie.  W żadnym wypadku fakt nie dostarczenia adresów przez Panią nie powinien stać się podstawą odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie i przyjęcia, iż związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów prawa.
 
W mojej ocenie jesteśmy wstanie pomyślnie przeprowadzić procedurę odwoławczą w Pani sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.