Odmowa wszczęcia postępowaniaPobyt stały

Odmowa wszczęcia postępowania

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terytorium Polski i w sposób legalny wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy, musi on posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane przez wojewodę odpowiedniego dla danego obszaru. Mimo, iż procedura składania wniosku o pobyt czasowy nie jest skomplikowana, to jednak zdarzają się sytuację, gdy dochodzi do odmowy wszczęcia postępowania. Najważniejsze […]

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terytorium Polski i w sposób legalny wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy, musi on posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane przez wojewodę odpowiedniego dla danego obszaru. Mimo, iż procedura składania wniosku o pobyt czasowy nie jest skomplikowana, to jednak zdarzają się sytuację, gdy dochodzi do odmowy wszczęcia postępowania.

Najważniejsze informacje

Wszczęcie postępowania to moment, w którym organ odpowiedzialny za wydanie zezwolenia rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku. W tym czasie weryfikuje się aspekt merytoryczny złożonych dokumentów, poprawność uzupełnionych danych, a także kompleksowość dostarczonych informacji. Na tym etapie w sposób szczególny weryfikuje się czy cel pobytu, na jaki powołuje się cudzoziemiec wymaga tego, by przebywał on na terenie Polski przez ponad 3 miesiące. Jeśli wszelkie złożone dokumenty są poprawne, wojewoda informuje na piśmie o formalnym wszczęciu postępowania. Może on wówczas podać również przybliżony termin wydania decyzji.

Może się zdarzyć, że wojewoda odmówi wszczęcia postępowania. Do cudzoziemca jest wówczas wysyłane odpowiednie postanowienie. Odmowa wszczęcia postępowania może być związana na przykład z brakami formalnymi we wniosku, a także z faktem, iż cudzoziemiec posiada już inny tytuł pobytowy. Oprócz tego postępowanie zostanie odrzucone w sytuacji, gdy cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski.

Szczególne przyczyny odmowy wszczęcia postępowania

Odmowa wszczęcia postępowania może być również związana ze szczególnymi przyczynami. Należą do nich przede wszystkim sytuacje, gdy cudzoziemiec jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wszczęcia postępowania… i co dalej?

W sytuacji, gdy cudzoziemcowi odmówiono wszczęcia postępowania, może on złożyć odwołanie. Powinno ono zostać dostarczone w terminie maksymalnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wszelkie wnioski powinny być składane ze znacznym wyprzedzeniem, gdyż przedłużający się proces weryfikacji i postępowania może skutkować tym, że cudzoziemiec straci możliwość legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed wydaniem ostatecznej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.