Odmowa udzielenia zezwoleniaPobyt stały

Odmowa udzielenia zezwolenia

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny, musi on posiadać stosowane zezwolenie na pobyt. Wiąże się to z koniecznością spełnienia wszystkich przesłanek, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto konieczne jest również dopełnienie wszelkich formalności. Mimo, iż wiele wniosków o wydanie zezwolenia kończy się po myśli petenta, to jednak zdarzają się […]

Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny, musi on posiadać stosowane zezwolenie na pobyt. Wiąże się to z koniecznością spełnienia wszystkich przesłanek, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto konieczne jest również dopełnienie wszelkich formalności. Mimo, iż wiele wniosków o wydanie zezwolenia kończy się po myśli petenta, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy cudzoziemiec spotyka się z odmową udzielenia zezwolenia na pobyt.

Przesłanki do wydania odmowy o udzielenie zezwolenia

Istnieje szereg sytuacji, w których wojewoda ma prawo nie wydać zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o celu pobytu. Jeśli wskazane okoliczności nie uzasadniają pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia. Inną okolicznością, która może być przyczyną otrzymania odpowiedzi negatywnej jest wpisanie cudzoziemca do Systemu Informacyjnego Schengen. W takim wypadku wjazd obcokrajowca do państw członkowskich będzie niepożądany.

Ponadto cudzoziemiec otrzyma odmowę udzielenia zezwolenia, gdy zalega on z uiszczeniem podatków lub w złożonym przez niego wniosku znajdują się nieprawidłowe lub zafałszowane informacje.

Odmowa udzielenia zezwolenia – tryb postępowania

Każdy cudzoziemiec ma prawo odwołania się od otrzymanej decyzji. Jeśli została wydana odmowa udzielenia zezwolenia, obcokrajowiec ma 14 dni na złożenie stosownych wyjaśnień oraz na doręczenie odwołania. Jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, wojewoda może zmienić swoją decyzję i wydać zezwolenie na pobyt. Ważną informacją jest fakt, że podczas prowadzonego postępowania odwoławczego, pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny. Podstawę pobytu stanowi w tym przypadku stempel w paszporcie.

Jeśli wojewoda po otrzymaniu odwołania nie zmieni swojej decyzji, wszystkie akta sprawy są przesyłane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Następuje to w ciągu 7 dni od wydania ostatecznej decyzji wojewody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.