Obywatelstwo

Nielegalny pobyt małoletniego dziecka na terytorium polski

Sprawa dotyczy uznania cudzoziemca za obywatela Polskiego. Osoba składająca wniosek (ukraińskie obywatelstwo) spełnia przesłanki wskazane w Ustawie o obywatelstwie polskim. Natomiast jej małoletnie dziecko urodzone w Polsce i nigdy nieopuszczające granice RP (15 lat) nie posiada żadnej karty pobytu, paszportu, obywatelstwa, tylko akt urodzenia. Czy złożenie wniosku nie zaszkodzi dziecku? Czy nie zaszkodzi osobie składającej wniosek o uznanie za obywatela polskiego ( odmowa uznania za obywatela i cofnięcie decyzji o udzieleniu zezwolenia długoterminowego rezydenta WE, co poskutkuje nakazem wyjazdu z kraju)?

Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 
W mojej ocenie sytuacja małoletniego nie będzie miała wpływu na uzyskanie obywatelstwa zarówno przez małoletniego, jak również nie powinna mieć negatywnego wpływu na przebieg procedury o uznanie za obywatela polskiego.
 
Nie mniej sytuację prawną małoletniego należy jak najszybciej uregulować w tym celu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie z art. 53a Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Możliwość udzielenia skarżącemu udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, pomimo jego nielegalnego pobytu na terytorium RP przewiduje art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, jednak analiza normy prawnej zawarta w tym przepisie wskazuje, iż udzielenie skarżącemu wnioskowanego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony winno być uzasadnione względami humanitarnymi lub losowymi, tj. zdarzeniami niezależnymi od woli cudzoziemca i uniemożliwiającego mu opuszczenie terytorium Polski.
 
Dodatkowo do wniosku o zezwolenie na zamieszkanie należy dołączyć ważny dokument podróży. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
 
Co istotne ustalenia organu odnoszące się do generalnie stosowanego trybu uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów podróż z właściwych placówek dyplomatycznych nie mogą służyć automatycznego odrzucania argumentów strony wskazującej na konkretne trudności związane z uzyskaniem przez nią dokumentów, zwłaszcza w sytuacji kiedy ustawa dopuszcza możliwość alternatywnego sposobu wywiązania się z obowiązku uzupełnienia braków formalnych podania w zakresie urzędowego zweryfikowania tożsamości cudzoziemca. 
 
Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie spowoduje, iż stanie się możliwe legalne opuszczenie kraju przez małoletniego i uzyskanie wizy wjazdowej. Inną możliwością jest poczekanie do momentu uzyskania obywatelstwa polskiego przez rodziców i wtedy wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na zamieszkanie dla małoletniego dziecka.
 
Ponadto zwracam uwagę na treść art. 191 Ustawy o cudzoziemcach, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku, mianowicie cudzoziemcowi, który osiągnął pełnoletność w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w ciągu 1 roku od dnia, w którym osiągnął pełnoletność, nie można odmówić udzielenia tego zezwolenia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca, a wyłączną podstawą odmowy byłby jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.