Pobyt nielegalnyPozostałe

Nielegalne przekroczenie granicy

Zamierzam zawrzeć związek małżeński z Cudzoziemcem i wspólnie zamieszkać w Polsce. W chwili obecnej mój partner przebywa w Niemczech i znajduje się w procedurze mającej na celu objęcie o ochroną międzynarodową. Pomimo kilku prób nie udało nam się zawrzeć związku małżeńskiego na terenie Niemiec. Czy przekroczenie granicy z Polską będzie stanowiło przestępstwo? Czy jest szansa na legalizację pobytu narzeczonego w Polsce?

Zgodnie z art. 264 Kodeksu karnego kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przez nielegalne "przekroczenie granicy państwowej" należy rozumieć każde jej pokonanie, np. bez posiadania i okazania wymaganego dokumentu lub też w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, bez względu na środek lokomocji lub też bez niego (Modrakowski, Ucieczki…, s. 44-45). Czyn sprawcy, który w zamiarze nielegalnego przekroczenia granicy wchodzi na znajdujący się w polskim porcie statek obcej bandery, stanowi usiłowanie, a nie dokonanie przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy (por. postanowienie z dnia 4 grudnia 1969 r., Rw 1487/69, OSNKW 1970, nr 2-3, poz. 24).
 
Warto w tym miejscu zauważyć, iż jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w pojęciu "przekraczanie granicy" wspólnie z innymi osobami użytym w art. 264 § 2 k.k. mieści się nie tylko to, że wszystkie osoby nielegalnie granicę tę przekraczają, ale także i to, że czyni to tylko jedna, a pozostałe podejmują działania stwarzające ku temu warunki, w czym mieści się także np.; dostarczenie dokumentów, czy udzielanie rad.
 
Natomiast zakładając czysto teoretycznie, iż Pani partner znalazł by się na terytorium polski to istnieje realna szansa na legalizację jego pobytu. Konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem do Sądu o zwolnienie partnera z obowiązku przedstawienia dokumentu stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może on z Panią zawrzeć związek małżeński oraz niezwłocznie po jego przybyciu należy wnioskować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Początkowo wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy winien opierać się na art. 187 pkt. 6 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z jego treścią zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić Cudzoziemcowi jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
 
Następnie po zawarciu związku małżeńskiego należy zmienić podstawę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na art. 158 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z powołanym przepisem zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jak wynika z treści powołanego przepisu wyboru sytuacji zawarcia związku małżeńskiego o ile zostaną spełnione przesłanki ustawowe musi zostać wydane zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce nawet w sytuacji gdy wniosek o udzielenie tego zezwolenia został złożony w trakcie jego nielegalnego pobytu w Polsce.
 
Natomiast nie wchodzi w grę złożenie wniosku o objęcia Pani partnera ochroną międzynarodową gdyż Polska nie jest właściwa do rozpoznania takiego wniosku lecz Niemcy gdzie narzeczony ponownie został by przekazany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.