Działalność gospodarczaPobyt czasowyPobyt z obywatelem RPPrawa człowieka i dzieckaRefugee statusStacjonarne studia wyższeWykonywanie pracy

Nie uzupełnienie dokumentów w terminie

Otrzymałam wezwanie od Wojewody Mazowieckiego do przedłożenia dokumentów w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu nauki w Polsce. Źle zrozumiałam wezwanie i jeden z dokumentów złożyłam po terminie. Czy będzie to miało wpływ na wynik sprawy ?

Powinna Pani przeanalizować wezwanie na jakiej podstawie organ wezwał Panią do złożenia dodatkowych dokumentów w sprawie. W piśmie organ mógł się powołać na art. 64§2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub też może ono wynikać z art. 50 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
W pierwszym przypadku nie uzupełnienie braków formalnych wniosku może nieść za sobą daleko idące konsekwencje tj. pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Zgodnie bowiem z powołanym artykułem jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 
Warto jednak zauważyć, iż rygor, o którym mowa w przepisie art. 64 § 2 KPA, odnosi się tylko do nieusunięcia braków pisma, nie zaś do usunięcia braków wskazanych w wezwaniu po wyznaczonym terminie. Tak więc w sytuacji gdy strona usunęła brak po terminie określonym art. 64 § 2 KPA, lecz przed wysłaniem do strony pisma informującego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, stosowanie przepisu nie jest dozwolone. Uzupełnienie braków pisma po terminie wyznaczonym wezwaniem, skutkuje przyjęciem, że podanie wniesiono w dacie uzupełnienia braków. Za termin wniesienia żądania uznać należy zatem termin uzupełnienia jego braków w trybie określonym art. 64 § 2 KPA.
 
Natomiast w przypadku wezwania wynikającego z art. 50 Kpa zgodnie z którym organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.
 
Ewentualne złożenie dokumentów po upływie terminu wskazanego w wezwaniu a przed wydaniem decyzji nie powinno mieć żadnego wpływu na wydane rozstrzygnięcia. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.