Pobyt czasowy

Legalizacja pobytu w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Nasza firma chce zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce w ruchu bezwizowym. Ruch bezwizowy tej osobie kończy się w dniu 15 kwietnia 2020 roku. Czy wystarczy tej osobie zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i w związku z stanem epidemii jego pobyt będzie legalny czy tez należy podjąć jakieś dodatkowe kroki?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym tekstem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 
Ponadto wyżej powołane uregulowanie znajduje również zastosowanie do terminów, o których mowa w art. 85 ust. 1, art. 139l ust. 1, art. 139t ust. 1, art. 202 ust. 1 stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i art. 300 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 
Jak wynika z powyższych regulacji nie ulega przedłużeniu legalny pobyt osób przebywających w Polsce w ruchu bezwizowym na podstawie innych wiz niż Polskie wizy krajowe, jak również co do zasady osób przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.  
 
Osoby przebywające w ruchu bezwizowym w celu legalnego pozostania na terytorium Polski muszą jak dotychczas złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Przestrzegamy jednocześnie w tym miejscu przed składaniem wniosków za pośrednictwem poczty polskiej pod koniec okresu legalnego pobytu w Polsce.
 
Przypominam, iż udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jest postępowaniem wszczynanym wyłącznie na wniosek Cudzoziemca. Zgodnie z art. 61§3 Kodeksu postępowania administracyjnego datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.
 
Powyższe oznacza, iż nie wystarczy samo nadanie w ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce wniosku za pośrednictwem poczty polskiej (operatora publicznego) lecz jego faktyczne doręczenie temu organowi.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 maja 2017 roku sygnatura akt II SA/Po 172/17 „To data wpłynięcia żądania do organu (do jego siedziby lub do jego systemu teleinformatycznego) jest datą, w której wszczynane jest postępowanie administracyjne. Dla ustalenia daty wszczęcia postępowania nie ma znaczenia data nadania podania w polskim placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 57 § 5 pkt 2).”
 
Wart w tymi miejscu zauważyć, iż datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. Przepis powyższy wprowadzony został przez art. 36 pkt 4 InformPodPublU i wszedł w życie z 2.11.2005 r. Było to związane z wprowadzeniem do KPA możliwości dokonywania doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ŚwiadUsłElekt. 
 
Rekomendujemy więc aby wnioski były wysyłane na adres email wojewody właściwego z względu na miejsce zamieszkania lub poprzez profil zaufany a dodatkowo wysyłane pocztą jako uzupełnienie braków formalnych w ten sposób złożonego wniosku.
 
Zapraszamy jednocześnie do skorzystania z naszych usług w zakresie legalizacji pobytu, gwarantujemy właściwe przeprowadzenie procedur w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.