Działalność gospodarczaInnePobyt czasowy

Koronabajki – czyli o legalizacji pobytu w czasie stanu epidemii

Jako biuro zajmujące się od ponad 16 lat pomocą prawną Cudzoziemcom z dużym niepokojem obserwujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się na stronach urzędów wojewódzkich oraz innych organów odpowiedzialnych za obsługę m.in. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Postaramy się obalić w niniejszym artykule kilka „fakenewsów”.   „Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej […]

Jako biuro zajmujące się od ponad 16 lat pomocą prawną Cudzoziemcom z dużym niepokojem obserwujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się na stronach urzędów wojewódzkich oraz innych organów odpowiedzialnych za obsługę m.in. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Postaramy się obalić w niniejszym artykule kilka „fakenewsów”.
 
„Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.” Z taką informacją spotkałem się na stronie Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, jak również rozpowszechniana jest ona m.in. przez Wojewodę Mazowieckiego. Zatem czy jest ona prawdziwa zakładając, iż organy działają zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym ?
 
Otóż powyższa informacje jest nieprawdziwa i w żadnym wypadku nie należy się do niej stosować. Zgodnie z art. 66§3 Kodeksu postępowania administracyjnego „datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.”
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 maja 2017 roku sygnatura akt II SA/Po 172/17 „To data wpłynięcia żądania do organu (do jego siedziby lub do jego systemu teleinformatycznego) jest datą, w której wszczynane jest postępowanie administracyjne. Dla ustalenia daty wszczęcia postępowania nie ma znaczenia data nadania podania w polskim placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 57 § 5 pkt 2).”
 
Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 kwietnia 2017 roku sygnatura akt III SA/Kr 1830/16  „Zgodnie z art. 61 § 3 KPA datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Jeżeli więc strona nadała w urzędzie pocztowym wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, to data nadania tej przesyłki nie ma znaczenia w postępowaniu o przyznanie tego dodatku. Postępowanie zostaje bowiem wszczęte z chwilą, kiedy przesyłka zostanie doręczona właściwemu organowi.”
 
Nie ma więc znaczenia data nadania wniosku lecz data jego faktycznego doręczenia. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy co do zasady powinien być złożony w trakcie legalnego pobytu tj. musi fizycznie wpłynąć do urzędu.  
 
„Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego.” To kolejna wskazówka zawarta na stronach urzędów – czy faktycznie jednak ma to sens ?
Czym właściwie jest wniosek o pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. Zgodnie z art. 181 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium, jeżeli m.in. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista.
 
Osobiści uważam, iż mało prawdopodobne wydaje się udzielenie przedmiotowego zezwolenia Cudzoziemcom, którzy takie wniosek złożą albowiem najprawdopodobniej decyzja w sprawie zostanie wydana już w dniu gdy stan epidemii ustanie i tym samym nie będą istniały żadne przesłanki do udzielenia wnioskowanego zezwolenia. 
 
Ponadto, co zostało pominięte w cytowanej informacji Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, osoba która uzyska zezwolenie na pobyt z względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu przed jego zakończeniem będzie musiała opuścić terytorium Polsko bowiem Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach czyli posiada zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w legalizacji pobytu, uzyskania zezwolenia na pracę zapraszamy do naszego biura. Gwarantujemy, iż w dniu zgłoszenia się do nas Państwa wniosek zostanie dostarczony do właściwego urzędu. Obsługujemy sprawy z całej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.