PracaZezwolenie na pracę

Karta pobytu a legalna praca

Jedna z naszych pracownik przedstawiła nam decyzję Wojewody Mazowieckiego zezwalającą na pobyt czasowy w Polsce z innych względów niż praca. Ponadto na jej karcie pobytu nie ma adnotacji „dostęp do rynku pracy”. Nadmieniam, iż osoba ta ukończyła studia stacjonarne w Polsce. Czy w tej sytuacji musimy rozwiązać z nią umowę o pracę?

Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy będący absolwentami stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach.
 
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, studia wyższe to: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia; studia stacjonarne (dawniej studia dzienne) to: forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
 
Cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę niezależnie od tego, czy jest absolwentem stacjonarnych studiów wyższych na polskiej uczelni publicznej, czy niepublicznej. Cudzoziemiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni w formie stacjonarnej. Podmiot ten powinien dysponować kopią ww. dokumentu w celu jej przedłożenia organom kontrolnym (w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej).
 
Niezależnie od powyższego Cudzoziemiec powinien dysponować dokumentem potwierdzającym jego legalny pobyt w Polsce. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 12c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 
Reasumując Państwa pracownik w chwili obecnej jest zatrudniony legalnie gdyż na podstawie rozporządzenia jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz posiada zezwolenie na pobyt czasowy nie wydane na podstawie art. 181 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.