Praca

Dokument urzędowy

Zależy mi na sprowadzeniu pracownika z Chin do Polski. Pomimo uzyskania zezwolenia na pracę typu A osoba ta po raz kolejny otrzymała decyzję odmowną w sprawie wydania wizy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem urzędowym. Zgodnie z art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
 
[wazne]Wojewoda wydający zezwolenie na pracę był organem kompetentnym do analizowana w kontekście prowadzonego przez siebie postępowania kwalifikacji Cudzoziemca. Podważenie wydanej przez niego ostatecznej decyzji może mieć bowiem, miejsce jedynie w przypadkach opisanych w kodeksie postępowania administracyjnego a nie w ramach innego postępowania administracyjnego (tak. n.in. V SA/Wa 1535/1).[/wazne]
 
Problematyczna natomiast jest pozycja Konsula po wprowadzeniu nowej Ustawy o cudzoziemcach z dniem 1 maja 2014 roku albowiem cudzoziemiec nie ma możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, co skutkowało pomięciem „wszechwładzy” Konsula w zakresie wydawania wiz do polski.
 
Zgodnie z art. 76 Ustawy o cudzoziemcach od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula – przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. W praktyce więc zarówno cudzoziemiec, jak i pracodawca polski są pozbawieni jakiejkolwiek możliwości respektowania swych prawa – na co w przeszłości zwracał już uwagę już Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne jest złożenie wniosku o interwencję w sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz równoczesne wezwanie Skarbu Państwa – Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracownika, który zgodnie z prawem uzyskał zezwolenie na pracę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.