W związku z konfliktem zbrojnym do Polski przybyło niecałe 2 miliony obywateli Ukrainy. Większość z nich pozostaje do teraz na terenie Polski. Warto wiedzieć, że przysługuje im tymczasowa ochrona, która została przedłużona do 4 marca 2025 r. Jednocześnie od dnia  28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Przepisy dotyczą między innymi zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Zasady pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Obywatele Ukrainy mają 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Od 1 kwietnia obywatele, którzy posiadają PESEL mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Trzeba wiedzieć, że obywatelom Ukrainy przysługuje specjalne traktowanie, a mianowicie nawet w przypadku braku przesłanki pobytu zezwolenie zostanie udzielone na okres przynajmniej 1 roku. Oczywiście Ukraińcy mają nadal wolny dostęp do rynku pracy w Polsce, ale pod warunkiem, że będą informować urząd pracy o podjęciu zatrudnienia w przeciągu 2 tygodni. Jeżeli obywatele Ukrainy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego państwa niż Polska, to nie mogą korzystać już z benefitów przyznawanych im na terenie Polski. W takim przypadku status UKR zostaje automatycznie anulowany. Dokonano również nowelizacji spec ustawy, co oznacza, że obywatele Ukrainy mogą przekraczać granicę i podróżować w ramach Unii Europejskiej. Nadal obowiązują też ułatwienia i zwolnienia podatkowe. Wstępnie będą one obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. wciąż obowiązuje i będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Przedłużenie uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

Okres ważności wiz krajowych, jak i zezwoleń obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak został przedłużony o 18 miesięcy. Dotyczy to również terminu ważności kart pobytu polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, a także dokumentów “zgoda na pobyt”. Doszło również do nowelizacji ustawy na podstawie art.2 ust. 1 ustawy specjalnej. Dotyczy ona wyłącznie obywateli Ukrainy. Trzeba wiedzieć, że jeżeli korzystają oni z ochrony czasowej w innym kraju niż Polska, ale należącym do Unii Europejskiej tracą swoje uprawnienia pobytowe. Obywatele Ukrainy mogą przebywać legalnie w Polsce do dnia 31 sierpnia 2024 r. Jednak dotyczy to tylko dzieci, które realizują obowiązek szkolny czy przedszkolny w polskim systemie oświaty, a także dzieci, które pobierają naukę w przedszkolu bądź szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty, ale z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przedłużenie dotyczy także rodziców i opiekunów, jeżeli uczniowie są niepełnoletni. Do dnia 30 września 2024 r. zostaje też przedłużony pobyt obywateli Ukrainy, którzy będą przystępować do polskiego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 

Specustawa wojenna – jak wygląda kwestia pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed wybuchem wojny 

Wiza zostaje przedłużona, jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce: 

Pobyt legalny będzie obowiązywał do dnia 4 marca 2024 r. W przypadku upływu ważności kart pobytu czy dokumentów “zgoda na pobyt tolerowany”, które nastąpiły w dniu 24 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy nadal mogą legalnie przebywać na terenie Polski. Zezwolenia ich zostały automatycznie przedłużone do dnia 4 marca 2024 r. Dotyczy to także osób, które miały opuścić Polskę zgodnie z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach.   

Jak obywatel Ukrainy może zatrudnić się w Polsce?

Po otrzymaniu PESEL każdy obywatel Ukrainy może poszukać zatrudnienia w Polsce. Wystarczy, że zgłosi się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jednocześnie pracodawcy mogą zatrudniać obywateli Ukrainy i ten fakt powinni zgłosić w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. Można to zrobić za pomocą systemu praca.gov.pl. Wystarczy tylko wejść w zakładkę “usługi elektroniczne”, a następnie kliknąć w zakładkę “zatrudnienie cudzoziemców”. Następnie “powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Obywatele Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej mogą pracować na terenie Polski wyłącznie na powiadomieniu. Inne formy legalizacji zatrudnienia dotyczą Ukraińców, którzy przebywają w Polsce na podstawie karty pracy, wizy czy w ramach ruchu bezwizowego.    

Witamy w kompleksowym przewodniku po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. W tym artykule omówimy wszystkie kluczowe aspekty związane z kartą pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy, takie jak rodzaje kart, proces ubiegania się o nie, praca w Polsce, koszty i opłaty, a także kwestie prawne i administracyjne. Zapewniamy, że po przeczytaniu tego przewodnika będziesz dobrze przygotowany do ubiegania się o kartę pobytu czasowego i rozpoczęcia nowego życia w Polsce.

Czym jest karta pobytu dla Ukraińca?

Karta pobytu w Polsce dla Ukraińca to dokument, który umożliwia legalny pobyt na terytorium Polski przez określony czas. Jest to szczególnie ważne dla pracowników z Ukrainy, którzy chcą legalnie pracować i mieszkać w Polsce. Karta pobytu dla Ukraińców w Polsce jest wydawana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Definicja i cel karty pobytu dla Ukraińca

Pobyt czasowy to rodzaj zezwolenia na pobyt, które pozwala obywatelom Ukrainy przebywać w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat. Cel pobytu może być różny, np. praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy reagrupacja rodzinna. Karta pobytu czasowego jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które jest decyzją administracyjną wydaną przez wojewodę.

Rodzaje kart pobytu dostępnych dla obywateli Ukrainy

W Polsce dostępne są różne rodzaje kart pobytu dla obywateli Ukrainy, w zależności od celu pobytu. Do najważniejszych należą:

Karta pobytu czasowego a stałego: kluczowe różnice

Karta pobytu czasowego dla Ukraińca pozwala na legalny pobyt w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat, z możliwością przedłużenia. Natomiast karta pobytu stałego dla Ukraińca umożliwia nieograniczony pobyt w Polsce, bez konieczności przedłużania zezwolenia. Główną różnicą między tymi dwoma typami kart pobytu jest czas ich ważności oraz warunki, które trzeba spełnić, aby je uzyskać. Karta pobytu stałego jest trudniejsza do uzyskania, ale daje większą stabilność i pewność długotrwałego pobytu w Polsce.

Proces ubiegania się o kartę pobytu czasowego

W celu uzyskania karty pobytu czasowego dla Ukraińca, należy złożyć wniosek o pobyt czasowy oraz przedstawić wymagane dokumenty na pobyt czasowy. W tym artykule omówimy szczegółowo proces ubiegania się o wniosek o kartę pobytu, niezbędne dokumenty, miejsce i termin składania wniosku oraz czas oczekiwania na wydanie karty pobytu.

Wymagane dokumenty do karty pobytu dla Ukraińca

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińca, konieczne jest przedstawienie następujących niezbędnych dokumentów:

Warto zwrócić uwagę, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od celu pobytu. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić dokładnie, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku lub zlecić prowadzenie sprawy naszej firmie.

Miejsce i termin składania wniosku o kartę pobytu

Miejsce składania wniosku o kartę pobytu dla Ukraińca to urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Termin złożenia wniosku zależy od celu pobytu, jednak zasadniczo wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy powinien być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Procedura ubiegania się o kartę pobytu: krok po kroku

Oto szczegółowy opis procedury ubiegania się o kartę pobytu dla obywatela Ukrainy:

  1. Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do ubiegania się o kartę pobytu;
  2. Złożenie wniosku o pobyt czasowy w odpowiednim urzędzie wojewódzkim;
  3. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez urząd wojewódzki, co może trwać kilka miesięcy;
  4. Odbiór decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy lub odmowie jego wydania;
  5. W przypadku pozytywnej decyzji, odbiór karty pobytu w urzędzie wojewódzkim.

Osoba ubiegająca się o kartę pobytu ma obowiązek śledzenia postępu sprawy oraz informowania urzędu o wszelkich zmianach w swojej sytuacji, które mogą wpłynąć na decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy o uzyskanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy naszej firmie to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami m.in. dopilnujemy aby wniosek o pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu w Polsce, pomożemy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz dopilnujemy aby decyzja została wydana w ustawowym terminie.

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy może się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Zazwyczaj proces wydawania karty pobytu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Warto jednak pamiętać, że czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji lub dokumentów od wnioskodawcy.

Koszty i opłaty związane z kartą pobytu

Ważnym aspektem ubiegania się o kartę pobytuopłaty za kartę pobytu oraz koszt wydania karty pobytu. W tej części artykułu omówimy szczegółowo, jakie są związane z tym koszty oraz jakie opłaty muszą zostać uregulowane przez obywatela Ukrainy ubiegającego się o kartę pobytu w Polsce.

Opłata skarbowa za wydanie karty pobytu

Opłata skarbowa jest jednym z obowiązkowych kosztów związanych z ubieganiem się o kartę pobytu. Jest to opłata, którą wnioskodawca musi uiścić za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na rachunek bankowy właściwej gminy. Opłata skarbowa jest naliczana na podstawie taryfy opłat skarbowych i różni się w zależności od zezwolenia o jakie cudzoziemiec się ubiega. Warto sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych przed złożeniem wniosku, aby uniknąć nieprawidłowości w opłaceniu wniosku.

Koszt wydania karty pobytu: co musisz wiedzieć

Koszt wydania karty pobytu obejmuje zarówno opłatę skarbową, jak i inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu. Do tych kosztów mogą należeć między innymi:

Warto zwrócić uwagę, że koszt wydania karty pobytu może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz rodzaju karty pobytu. Dlatego warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć niespodziewanych wydatków.

Podsumowując, opłaty za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz koszt wydania karty pobytu są istotnym elementem procesu ubiegania się o kartę pobytu dla obywateli Ukrainy. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych oraz inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć problemów związanych z niewłaściwym opłaceniem wniosku.

Kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu

W tej części artykułu omówimy kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu, takie jak utrata lub uszkodzenie karty pobytu, informacje na karcie pobytu oraz okres ważności karty. Poruszymy również tematykę związaną z ukraińskimi uchodźcami i kartą pobytu oraz nadaniem numeru PESEL.

Utrata lub uszkodzenie karty pobytu: co robić?

W przypadku utrata karty pobytu lub jej uszkodzenia, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim władzom. W Polsce, odpowiednim miejscem do zgłoszenia takiej sytuacji jest wojewódzki urząd, który wydał kartę pobytu. Następnie, należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu, przedstawiając dowód zgłoszenia utraty lub uszkodzenia oraz opłatę skarbową za wydanie nowej karty. W przypadku utraty karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warto również zgłosić sprawę na policję.

Informacje zawarte na karcie pobytu

Informacje na karcie pobytu są istotne dla władz kontrolujących legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Na karcie pobytu znajdują się między innymi:

Te informacje potwierdzają legalność pobytu i uprawnienia cudzoziemca, włącznie z pracą i dostępem do usług publicznych

Okres ważności karty pobytu i konsekwencje jej wygaśnięcia

Okres ważności karty pobytu czasowego jest ściśle związany z rodzajem karty oraz celu pobytu. W przypadku karty pobytu czasowego, okres ważności może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Po upływie tego okresu, cudzoziemiec musi ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia lub opuścić terytorium Polski.

Ważne jest, aby śledzić okres ważności karty pobytu. Odpowiednio wcześnie złożenie wniosku o jej przedłużenie pozwala uniknąć problemów związanych z legalnością pobytu w Polsce.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. Omówiliśmy definicję, cele i rodzaje kart pobytu, proces ubiegania się o nie, koszty oraz aspekty prawne i administracyjne. Poruszyliśmy również tematykę związaną z pracą w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę.

Wyjaśniliśmy znaczenie monitorowania ważności takiego dokumentu jak karta pobytu dla Ukraińca. Terminowe składanie wniosków o jej przedłużenie pomaga uniknąć problemów z legalnością pobytu w Polsce. Wskazaliśmy, że w przypadku utraty lub uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić to władzom i złożyć wniosek o nową kartę.

Artykuł jest wszechstronnym źródłem informacji dotyczących karty pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytelników. Mamy nadzieję, że dzięki niemu ułatwimy proces ubiegania się o kartę pobytu oraz dostarczymy praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego jej wykorzystania.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności