W bardzo wielu przypadkach w trakcie postępowania o wydanie karty pobytu dla cudzoziemca następuje zmiana pracodawcy u którego ten wykonywał pracę. Polskie prawo przewiduje w takim wypadku procedurę, która umożliwia uregulowanie takiej sytuacji pod względem prawnym.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form legalnego przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Kwestie związane z wydawaniem przedmiotowych zezwoleń reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być udzielone, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, a cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie i spełnione są łącznie opisane powyżej warunki, dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz wynagrodzenia.

Warunku dotyczącego konieczności zaspokojenia przez polskiego pracodawcę braków kadrowych nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał lub posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku bądź w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał on legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski.

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Warunkiem uzyskania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski jest złożenie wniosku (w 2 egzemplarzach), którego formularz, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, można pobrać ze strony internetowej urzędów wojewódzkich. Należy do niego załączyć kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał powinien zostać przedstawiony do wglądu), cztery aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Do wniosku konieczne jest dołączenie informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań pracodawcy określonych w załączanej informacji starosty. W dokumencie tym określona jest liczba osób, wpisanych w rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które spełniają warunki wymagane na danym stanowisku. Aby uzyskać zezwolenie na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca musi wykazać, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o przedmiotowe rejestry. Warunki pracy określone w informacji starosty tj. rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i stanowisko muszą pokrywać się z warunkami określonymi przez pracodawcę we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w załączniku nr 1 do wniosku. Informacja starosty nie może być wydana wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dokument ten składa się wyłącznie w oryginale. Niezbędne jest także pobranie od wnioskodawcy odcisków linii papilarnych. Dodać trzeba, że cudzoziemiec musi wypełnić oraz złożyć załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy. Znajdują się w nim m.in. informacje na temat podmiotu powierzającego mu pracę, a więc polskiego pracodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, który w drodze decyzji administracyjnej udziela takiego zezwolenia bądź też go odmawia. Podkreślić trzeba, iż status cudzoziemca zmienia się już w chwili złożenia przedmiotowego wniosku, albowiem wówczas wojewoda zamieszcza w jego dokumencie podróży specjalny odcisk stempla, który potwierdza ten fakt. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stanie się ostateczna. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydaje się kartę pobytu. Jest ona dokumentem, który w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Wraz z ważnym dokumentem podróży na przykład paszportem zagranicznym uprawnia ona do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy, a także do wjazdu do innych państw strefy Schengen i pobytu na ich terytorium przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Zmiana pracodawcy a zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Do zmiany pracodawcy w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może dojść w dwojakiej sytuacji:

Zmiana pracodawcy w czasie postępowania o wydanie karty pobytu

Jeżeli do zmiany pracodawcy dojdzie w czasie postępowania o wydanie karty pobytu, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest podjąć jedynie czynności aktualizacyjne. W takiej sytuacji konieczne będzie przedłożenie do akt sprawy prowadzonej przez właściwego wojewodę dokumentów dotyczących nowego pracodawcy oraz warunków zatrudnienia. Sprowadza się to przede wszystkim do aktualizacji załącznika nr 1 do złożonego już wniosku, a więc przedłożenia nowego wydruku oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby, która się pod nim podpisała. Nie można zapomnieć również o przedłożeniu dokumentów wynikających ze zmiany treści załącznika nr 1, na przykład nowej informacji starosty.

Zmiana pracodawcy po zakończeniu postępowania o wydanie karty pobytu

Uzyskane przez cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na jego wniosek, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli:

Zaznaczyć jednak trzeba, że niedopuszczalna jest zmiana okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Musisz wiedzieć, że stroną postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wyłącznie cudzoziemiec. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec składa na formularzu urzędowym, według wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kiedy nie trzeba zmieniać zezwolenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wymaga:

Witamy w kompleksowym przewodniku po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. W tym artykule omówimy wszystkie kluczowe aspekty związane z kartą pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy, takie jak rodzaje kart, proces ubiegania się o nie, praca w Polsce, koszty i opłaty, a także kwestie prawne i administracyjne. Zapewniamy, że po przeczytaniu tego przewodnika będziesz dobrze przygotowany do ubiegania się o kartę pobytu czasowego i rozpoczęcia nowego życia w Polsce.

Czym jest karta pobytu dla Ukraińca?

Karta pobytu w Polsce dla Ukraińca to dokument, który umożliwia legalny pobyt na terytorium Polski przez określony czas. Jest to szczególnie ważne dla pracowników z Ukrainy, którzy chcą legalnie pracować i mieszkać w Polsce. Karta pobytu dla Ukraińców w Polsce jest wydawana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Definicja i cel karty pobytu dla Ukraińca

Pobyt czasowy to rodzaj zezwolenia na pobyt, które pozwala obywatelom Ukrainy przebywać w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat. Cel pobytu może być różny, np. praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy reagrupacja rodzinna. Karta pobytu czasowego jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które jest decyzją administracyjną wydaną przez wojewodę.

Rodzaje kart pobytu dostępnych dla obywateli Ukrainy

W Polsce dostępne są różne rodzaje kart pobytu dla obywateli Ukrainy, w zależności od celu pobytu. Do najważniejszych należą:

Karta pobytu czasowego a stałego: kluczowe różnice

Karta pobytu czasowego dla Ukraińca pozwala na legalny pobyt w Polsce przez określony czas, zwykle do 3 lat, z możliwością przedłużenia. Natomiast karta pobytu stałego dla Ukraińca umożliwia nieograniczony pobyt w Polsce, bez konieczności przedłużania zezwolenia. Główną różnicą między tymi dwoma typami kart pobytu jest czas ich ważności oraz warunki, które trzeba spełnić, aby je uzyskać. Karta pobytu stałego jest trudniejsza do uzyskania, ale daje większą stabilność i pewność długotrwałego pobytu w Polsce.

Proces ubiegania się o kartę pobytu czasowego

W celu uzyskania karty pobytu czasowego dla Ukraińca, należy złożyć wniosek o pobyt czasowy oraz przedstawić wymagane dokumenty na pobyt czasowy. W tym artykule omówimy szczegółowo proces ubiegania się o wniosek o kartę pobytu, niezbędne dokumenty, miejsce i termin składania wniosku oraz czas oczekiwania na wydanie karty pobytu.

Wymagane dokumenty do karty pobytu dla Ukraińca

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińca, konieczne jest przedstawienie następujących niezbędnych dokumentów:

Warto zwrócić uwagę, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od celu pobytu. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić dokładnie, jakie dokumenty są wymagane w danym przypadku lub zlecić prowadzenie sprawy naszej firmie.

Miejsce i termin składania wniosku o kartę pobytu

Miejsce składania wniosku o kartę pobytu dla Ukraińca to urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Termin złożenia wniosku zależy od celu pobytu, jednak zasadniczo wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy powinien być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Procedura ubiegania się o kartę pobytu: krok po kroku

Oto szczegółowy opis procedury ubiegania się o kartę pobytu dla obywatela Ukrainy:

  1. Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do ubiegania się o kartę pobytu;
  2. Złożenie wniosku o pobyt czasowy w odpowiednim urzędzie wojewódzkim;
  3. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez urząd wojewódzki, co może trwać kilka miesięcy;
  4. Odbiór decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy lub odmowie jego wydania;
  5. W przypadku pozytywnej decyzji, odbiór karty pobytu w urzędzie wojewódzkim.

Osoba ubiegająca się o kartę pobytu ma obowiązek śledzenia postępu sprawy oraz informowania urzędu o wszelkich zmianach w swojej sytuacji, które mogą wpłynąć na decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy o uzyskanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy naszej firmie to my zajmiemy się wszystkimi formalnościami m.in. dopilnujemy aby wniosek o pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu w Polsce, pomożemy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz dopilnujemy aby decyzja została wydana w ustawowym terminie.

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu

Czas oczekiwania na wydanie karty pobytu dla obywatela Ukrainy może się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Zazwyczaj proces wydawania karty pobytu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Warto jednak pamiętać, że czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji lub dokumentów od wnioskodawcy.

Koszty i opłaty związane z kartą pobytu

Ważnym aspektem ubiegania się o kartę pobytuopłaty za kartę pobytu oraz koszt wydania karty pobytu. W tej części artykułu omówimy szczegółowo, jakie są związane z tym koszty oraz jakie opłaty muszą zostać uregulowane przez obywatela Ukrainy ubiegającego się o kartę pobytu w Polsce.

Opłata skarbowa za wydanie karty pobytu

Opłata skarbowa jest jednym z obowiązkowych kosztów związanych z ubieganiem się o kartę pobytu. Jest to opłata, którą wnioskodawca musi uiścić za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na rachunek bankowy właściwej gminy. Opłata skarbowa jest naliczana na podstawie taryfy opłat skarbowych i różni się w zależności od zezwolenia o jakie cudzoziemiec się ubiega. Warto sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych przed złożeniem wniosku, aby uniknąć nieprawidłowości w opłaceniu wniosku.

Koszt wydania karty pobytu: co musisz wiedzieć

Koszt wydania karty pobytu obejmuje zarówno opłatę skarbową, jak i inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu. Do tych kosztów mogą należeć między innymi:

Warto zwrócić uwagę, że koszt wydania karty pobytu może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz rodzaju karty pobytu. Dlatego warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć niespodziewanych wydatków.

Podsumowując, opłaty za rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz koszt wydania karty pobytu są istotnym elementem procesu ubiegania się o kartę pobytu dla obywateli Ukrainy. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić aktualne stawki opłat skarbowych oraz inne koszty związane z ubieganiem się o kartę pobytu, aby uniknąć problemów związanych z niewłaściwym opłaceniem wniosku.

Kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu

W tej części artykułu omówimy kwestie prawne i administracyjne związane z kartą pobytu, takie jak utrata lub uszkodzenie karty pobytu, informacje na karcie pobytu oraz okres ważności karty. Poruszymy również tematykę związaną z ukraińskimi uchodźcami i kartą pobytu oraz nadaniem numeru PESEL.

Utrata lub uszkodzenie karty pobytu: co robić?

W przypadku utrata karty pobytu lub jej uszkodzenia, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim władzom. W Polsce, odpowiednim miejscem do zgłoszenia takiej sytuacji jest wojewódzki urząd, który wydał kartę pobytu. Następnie, należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu, przedstawiając dowód zgłoszenia utraty lub uszkodzenia oraz opłatę skarbową za wydanie nowej karty. W przypadku utraty karty pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warto również zgłosić sprawę na policję.

Informacje zawarte na karcie pobytu

Informacje na karcie pobytu są istotne dla władz kontrolujących legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Na karcie pobytu znajdują się między innymi:

Te informacje potwierdzają legalność pobytu i uprawnienia cudzoziemca, włącznie z pracą i dostępem do usług publicznych

Okres ważności karty pobytu i konsekwencje jej wygaśnięcia

Okres ważności karty pobytu czasowego jest ściśle związany z rodzajem karty oraz celu pobytu. W przypadku karty pobytu czasowego, okres ważności może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Po upływie tego okresu, cudzoziemiec musi ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia lub opuścić terytorium Polski.

Ważne jest, aby śledzić okres ważności karty pobytu. Odpowiednio wcześnie złożenie wniosku o jej przedłużenie pozwala uniknąć problemów związanych z legalnością pobytu w Polsce.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po karcie pobytu czasowego dla Ukraińca w Polsce. Omówiliśmy definicję, cele i rodzaje kart pobytu, proces ubiegania się o nie, koszty oraz aspekty prawne i administracyjne. Poruszyliśmy również tematykę związaną z pracą w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę.

Wyjaśniliśmy znaczenie monitorowania ważności takiego dokumentu jak karta pobytu dla Ukraińca. Terminowe składanie wniosków o jej przedłużenie pomaga uniknąć problemów z legalnością pobytu w Polsce. Wskazaliśmy, że w przypadku utraty lub uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić to władzom i złożyć wniosek o nową kartę.

Artykuł jest wszechstronnym źródłem informacji dotyczących karty pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych czytelników. Mamy nadzieję, że dzięki niemu ułatwimy proces ubiegania się o kartę pobytu oraz dostarczymy praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowego jej wykorzystania.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności