Umieszczenie stempla w paszporcie cudzoziemca, wiąże się z nabyciem przez niego ściśle określonych uprawnień. Odbywa się to w ramach postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terytorium Polski. 

Co to jest stempel w paszporcie cudzoziemca?

Stempel w paszporcie cudzoziemca jest częścią procedury prowadzonej w ramach uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosuje się go także w postępowaniu o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, a także o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z uwagi na najczęstsze występowanie, w niniejszym artykule skupię się jedynie na dwóch pierwszych procedurach, a więc dotyczących pobytu czasowego oraz pobytu stałego.

Jest on potwierdzeniem złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie wyżej wymienionych pobytów w naszym kraju. 

Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) , załącznik nr 2.

Z kolei wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na  pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568), załącznik nr 2.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form legalnego przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie przez nich zezwolenia na pobyt czasowy.

Przebieg procedury udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.).

Warunkiem uzyskania przez obcokrajowca zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski jest złożenie wniosku, którego formularz, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, można pobrać ze strony internetowej urzędów wojewódzkich. Należy do niego załączyć kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał powinien zostać przedstawiony do wglądu), cztery aktualne fotografie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 106 ustawy o cudzoziemcach). Konieczne jest także pobranie od wnioskodawcy odcisków linii papilarnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, który w drodze decyzji administracyjnej udziela takiego zezwolenia bądź nie, wskazując jednocześnie okres jego obowiązywania.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną w sprawie decyzją, wówczas w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, może wnieść odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dokonując tego za pośrednictwem organu pierwszej instancji.

Wydane w danej sprawie zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy samego prawa, z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia tego rodzaju, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskie lub obywatelstwa polskiego.

Zezwolenie na pobyt stały

Cudzoziemiec może także występować udzielenie zgody na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przebieg procedury udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Procedura jego uzyskania jest zbliżona do tej, która obowiązuje przy zezwoleniu na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on również postać specjalnego formularza i rozpatrywany jest przez wojewodę. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się odciski linii papilarnych.

Kiedy umieszcza się stempel w paszporcie cudzoziemca?

Odcisk stempla umieszcza się w paszporcie cudzoziemca w ramach procedury ubiegania się przez niego o pobyt czasowy lub pobyt stały na terytorium Polski.

Umieszcza go wojewoda rozpoznający taką sprawę. Procedurę tą regulują przepisy art. 108 oraz art. 206 ustawy o cudzoziemcach. Pierwszy z nich dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy, zaś drugi – zezwolenia na pobyt stały.

Zgodnie z nimi – jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wówczas wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

Co daje stempel w paszporcie cudzoziemca, czyli jakie są skutki prawne umieszczenia stempla w paszporcie cudzoziemca?

Umieszczenie przedmiotowego stempla w paszporcie cudzoziemca, powoduje zmianę jego statusu na terytorium naszego kraju. Od tej chwili bowiem pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały stanie się ostateczna.

Zasady tej nie stosuje się jedynie w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek strony.

Reasumując – po złożeniu przedmiotowego wniosku stampila w paszporcie jest potwierdzeniem posiadania legalnego pobytu na terytorium RP.

Czy cudzoziemcy mogą na tej podstawie przekraczać granicę? 

W przypadku konieczności wyjazdu z Polski stempel umożliwia również wyjazd z terytorium RP przed zakończeniem postępowania o udzielenie zgody na pobyt czasowy lub pobyt stały cudzoziemca.

Nie upoważnia ona natomiast cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schegnen.

Nie jest ona wizą, co oznacza, że cudzoziemiec będzie musiał uzyskać wizę lub skorzystać z ruchu bezwizowego, aby ponownie wjechać do Polski.

Należy pamiętać, że przy  ponownym wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen, w tym Polski na pobyt krótkoterminowy, należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego wynoszącego maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz, wszystkie pobyty na wizach typu C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody.

Do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium Polski nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt długoterminowy, a więc karty pobytu lub wizy długoterminowej, czyli typu D. Oba rodzaje tych pobytów. tj. krótko  i długoterminowy – nie sumują się.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust. 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

Podkreślić trzeba, że jeżeli dotychczasowy pobyt w Polsce, łącznie na wizie typu C, stemplu Wojewody oraz paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym przekroczył 90 dni w okresie 180 dni wstecz, ponowny wjazd na terytorium RP może nastąpić wyłącznie karcie pobytu lub na podstawie polskiej wizy długoterminowe typu D.

WZÓR stempla potwierdzającego złożenie wniosku:

– o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) , załącznik nr 2,

-o udzielenie zezwolenia na  pobyt stały UE określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. poz. 568), załącznik nr 2,

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności