Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zobowiązanie do powrotu Hrebenne

Jestem obywatelem Ukrainy. W dniu dzisiejszym przekraczałem przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska. W trakcie kontroli Straż Graniczna powiedziała mi, iż przebywałem w Polsce nielegalnie i otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 3 lat. W Polsce pozostałem nielegalnie gdyż w 2017 roku Wojewoda Mazowiecki pozostawił mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania z powodu nie załączenia do wniosku informacji starosty. Czy Państwo możecie mi w tej sprawie pomóc? 

Tak oczywiście jesteśmy Panu w tej sprawie pomóc. Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
 
W niniejszej sprawie należy więc wnieść odwołania do Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrebenne. Niezależnie należy wnieść ponaglenie w związku z bezczynnością Wojewody Mazowieckiego oraz po wniesieniu ponaglenia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojewody Mazowieckiego. W dniu 3 września 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, sygn. akt I OPS 2/13, w której przesądził, że na pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) przysługuje skarga na bezczynność organu, stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. W uchwale tej NSA wskazał, że pozostawienie podania bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 k.p.a. następuje w drodze czynności materialno-technicznej. W powołanej uchwale wskazano również, że pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona nie usunęła braków podania w terminie, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia. Jeżeli więc organ prowadzący postępowanie pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodzą przesłanki warunkujące podjęcie tej czynności materialno-technicznej, to pozostaje on w bezczynności, bo odmawia rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.
 
W świetle art. 64 § 2 k.p.a. pozostawienie bez rozpoznania złożonego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możliwe jest w sytuacji, gdy pomimo wezwania strona nie uzupełnia braków formalnych, przez które należy rozumieć wskazane w art. 63 § 2 - określenie żądania, podpis strony, jeżeli działa bez pełnomocnika dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania określone w przepisach szczególnych. Powoływanie się przez organ administracyjny na treść art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników. (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2006 r. sygn. akt I OSK 869/05 LEX nr 236563, prawomocny wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt II SAB/Go 9/08, LEX nr 499877).
 
Wojewoda Mazowiecki w przedmiotowej sprawie nie był uprawniony do pozostawienia Pana wniosku bez rozpoznania albowiem informacja starosty nie stanowi i nigdy nie stanowiła braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjnego w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 1674/13, "Warunki formalne wniosku wszczynającego postępowanie administracyjne powinny być identyczne w każdej tożsamej rodzajowo sprawie i określone w sposób wyłączający możliwość powstania sporu co do tego, czy złożenie danego rodzaju dokumentu będzie się łączyć z wypełnieniem obowiązku złożenia podania w prawidłowej formie." W sprawie przedłożonej Sądowi do rozpoznania nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług