(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Nielegalne przekroczenie granicy

Zamierzam zawrzeć związek małżeński z Cudzoziemcem i wspólnie zamieszkać w Polsce. W chwili obecnej mój partner przebywa w Niemczech i znajduje się w procedurze mającej na celu objęcie o ochroną międzynarodową. Pomimo kilku prób nie udało nam się zawrzeć związku małżeńskiego na terenie Niemiec. Czy przekroczenie granicy z Polską będzie stanowiło przestępstwo? Czy jest szansa na legalizację pobytu narzeczonego w Polsce?

Zgodnie z art. 264 Kodeksu karnego kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przez nielegalne "przekroczenie granicy państwowej" należy rozumieć każde jej pokonanie, np. bez posiadania i okazania wymaganego dokumentu lub też w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, bez względu na środek lokomocji lub też bez niego (Modrakowski, Ucieczki..., s. 44-45). Czyn sprawcy, który w zamiarze nielegalnego przekroczenia granicy wchodzi na znajdujący się w polskim porcie statek obcej bandery, stanowi usiłowanie, a nie dokonanie przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy (por. postanowienie z dnia 4 grudnia 1969 r., Rw 1487/69, OSNKW 1970, nr 2-3, poz. 24).
 
Warto w tym miejscu zauważyć, iż jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w pojęciu "przekraczanie granicy" wspólnie z innymi osobami użytym w art. 264 § 2 k.k. mieści się nie tylko to, że wszystkie osoby nielegalnie granicę tę przekraczają, ale także i to, że czyni to tylko jedna, a pozostałe podejmują działania stwarzające ku temu warunki, w czym mieści się także np.; dostarczenie dokumentów, czy udzielanie rad.
 
Natomiast zakładając czysto teoretycznie, iż Pani partner znalazł by się na terytorium polski to istnieje realna szansa na legalizację jego pobytu. Konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem do Sądu o zwolnienie partnera z obowiązku przedstawienia dokumentu stwierdzającego, iż zgodnie z właściwym prawem może on z Panią zawrzeć związek małżeński oraz niezwłocznie po jego przybyciu należy wnioskować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Początkowo wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy winien opierać się na art. 187 pkt. 6 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z jego treścią zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić Cudzoziemcowi jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
 
Następnie po zawarciu związku małżeńskiego należy zmienić podstawę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na art. 158 Ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z powołanym przepisem zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jak wynika z treści powołanego przepisu wyboru sytuacji zawarcia związku małżeńskiego o ile zostaną spełnione przesłanki ustawowe musi zostać wydane zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce nawet w sytuacji gdy wniosek o udzielenie tego zezwolenia został złożony w trakcie jego nielegalnego pobytu w Polsce.
 
Natomiast nie wchodzi w grę złożenie wniosku o objęcia Pani partnera ochroną międzynarodową gdyż Polska nie jest właściwa do rozpoznania takiego wniosku lecz Niemcy gdzie narzeczony ponownie został by przekazany.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług