(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pobyt czasowy a wypowiedzenie umowy o pracę

Jestem obywatelką Ukrainy, posiadam Kartę Polaka.  W 2014 roku uzyskałam zezwolenie na pobyt czasowy, ale niestety jestem na okresie wypowiedzenia umowy o pracę, który się skończy z dniem 31 maja 2015 r., o tym fakcie muszę poinformować Wojewodę Mazowieckiego. Czy w takiej sytuacji mogę się ubiegać o zezwolenie na osiedlenia na podstawie Karty Polaka? Nie wiem jak mam rozwiązać ten problem?

Zgodnie z art. 121 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.
 
Zgodnie natomiast z art. 101 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, jeżeli ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie można jednak cofnąć zezwolenia na pobyt czasowy w okresie 30 dni od daty rozwiązania umowy o pracę, jeżeli cudzoziemiec powiadomił Wojewodę o utracie pracy.
 
W mojej ocenie poza szukaniem nowej pracy niezależnie powinna Pani wystąpić o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadania Karty Polaka oraz zamiar osiedlenia się w Polsce (art. 195 pkt. 1 ust. 9 Ustawy o cudzoziemcach). 
 
Ustawa o Karcie Polaka w art. 7 stanowi, że przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia, w rozumieniu przepisów odrębnych. karta polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy, ani do osiedlania się na terytorium RP. Znaczenie temu aktowi prawnemu - w kontekście ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały - przypisuje dopiero ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach - w art. 195 ust. 1 pkt 9 (materialnoprawna przesłanka uzyskania zezwolenia na pobyt stały). Ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie w dniu 1 maja 2014 r. w sposób znaczący zmieniła sytuację prawną osób posiadających Kartę Polaka. Nadmieniam, iż Ustawa o cudzoziemcach mówi jedynie o zamiarze osiedlenia się w Polsce nie stawia więc żadnych dodatkowych warunków tj. chociażby posiadanie pracy w Polsce.
 
W mojej ocenie nawet gdyby Wojewoda wszczął postępowanie w sprawie cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy to zanim zostanie ono ukończone uda się Pani uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Dodaj komentarz

2016-05-17 12:46
Joannanapisał(a):
Witam, proszę o informację, co z sytuacji, gdy obywatel Ukrainy zaprzestał nauki w Polsce, której podjęcie było podstawą wydania karty pobytu. Jak przebiega procedura cofnięcia i ile czasu ma osoba na znalezienie innej podstawy dla uzyskania zezwolenia na pobyt: podjęcia gdzie indziej nauki lub pracy. Proszę o odpowiedź.
2016-03-22 22:11
Iananapisał(a):
Skończyłam uczelnie w Polsce i nie potrzebuje zezwolenia na prace. Otrzymałam kartę czasowego pobytu ze względu na prace. Jeśli umowa zlecenia (zgodnie z którą otrzymałam zezwolenie na pracę) zostanie rozerwana, czy znaczy to, że moje zezwolenie na pobyt czasowy jest nieczynne?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług