Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Jesteśmy małżeństwem, posiadamy obywatelstwo Rosyjskie. W Polsce mieszkamy od roku 2005, nasza obecna Karta Pobytu traci ważność w roku 2018. W tej chwili zastanawiamy się nad zakupem nieruchomości – mieszkania w Gdańsku. Czy potrzebujemy zezwolenia na zakup tej nieruchomości?

Kwestie związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców zostały uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Istotne w sprawie są również postanowienia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.
 
Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 
Powołana Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje jednak szereg wyjątków od powyższej zasady. Zgodnie z art. 8 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Z wyjątkiem mieszkań położonych w strefie nadgranicznej.
 
Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną gmina Gdańsk leży w strefie nadgranicznej. Jeżeli więc mieszkania jest położone w tej strefie konieczne jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup przedmiotowej nieruchomości. Procedura związana z zakupem nieruchomości przez cudzoziemca trwa ok. 6 miesięcy.
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
  1. oznaczenia wnioskodawcy:
  2. oznaczenia nabywanej nieruchomości:
  3. oznaczenia zbywcy:
  4. określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości;
  5. celu nabycia nieruchomości, a w przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej - także planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji;
  6. źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.
 
Ponadto do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentu lub ich oryginały tj.: karta pobytu, decyzja zezwalające na zamieszkanie, paszport, odpis księgi wieczystej nabywanej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca.
 
Od wniosku o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 1570 zł.
 
Koszt poprowadzenia sprawy przez naszą Kancelarię wynosi 1500 zł.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług