(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zamieszkanie przez cudzoziemca w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Jestem obywatelem jednego z krajów arabskich. Chciałbym zamieszkać w Polsce w celu prowadzenia tutaj działalności gospodarczej. Proszę o informację co muszę zrobić aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż co do zasady cudzoziemcowi przyjeżdzającemu do Polski nie przysługuje prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, lecz co najwyżej prawo wnioskowania o zezwolenie na pobyt czasowy. Dopiero po zamieszkiwania określonego czasu w Polsce w sposób nieprzerwany cudzoziemiec ma prawo wnioskować o zezwolenie na pobyt stały lub o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela, co do zasady gdy okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Co istotne po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach w dniu 1 maja 2014 r. wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy musi być złożony osobiście o wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce, nie ma możliwości wnioskowania o pobyt za pośrednictwem Konsula RP.
 
Niestety jednak uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest łatwe. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne, poza wyjątkami wymienionymi w ustawie, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 
Natomiast zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył po warunkiem, że spółka w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 
Ponadto cudzoziemiec wnioskujący o pobyt ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą musi posiadać m.in. zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych.
 
W praktyce nie niezmiernie rzadko udzielane są zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce ze względu na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli już jedna z osób w rodzinie takie zezwolenie uzyska nie ma najmniejszego problemu aby pozostała rodzinna (żona, dzieci) również takie zezwolenia uzyskały.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25068
Zrealizowanych
usług