(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Odwołanie od odmowy wydania wizy przez Konsula

Mój chłopak pochodzi z Angoli w Polsce studiował 3 lata jednak musiał wylecieć do siebie. W ambasadzie początkowo przedstawił fałszywy dokument, że jest studentem, jednak za drugim razem studia już były załatwiane przeze mnie i wszystko było dobrze. 
 
Niestety ambasada dwukrotnie odmówiła wizy. Chcemy być razem i jest nam to obojętne gdzie. W lipcu chcę wylecieć do niego i zawrzeć związek małżeński i nie wiem czy mamy starać się od razu o wizę do Polski, czy lepiej, żebyśmy zamieszkali tam u jego rodziców. 
 
Niestety nie wiem jak to wygląda prawnie, jakich dokumentów potrzebuje, jakie są zagrożenia. Proszę o opinię prawną w mojej sprawie.
Niestety po wejściu w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach Pani sytuacja oraz sytuacja Pani narzeczonego jest niezwykle trudna. Po wejściu nowej ustawy Cudzoziemiec zobligowany jest do złożenia wniosku osobiście u Wojewody właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W trakcie składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych. Od 1 maja 2014 roku nie ma już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast, jeżeli chodzi o uzyskanie wizy to ustawa wskazuje, iż cudzoziemcowi można wydać wizę. Zawarcie związku małżeńskiego może nie poprawić Państwa sytuację gdyż konsul jest „wszechwładny” a jego odmowa wydania wizy cudzoziemcowi nie podlega kontroli jakichkolwiek organów nadrzędnych ani sąd.
 
Wyjściem z sytuacji wydaje się uzyskanie wizy Schengen do jednego z krajów, w którym podstawowe zasady demokratycznego państwa są przestrzegane w stopniu większym niż w Polsce i na podstawie tak uzyskanej wizy należy przyjechać do polski – złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy oraz zawrzeć związek małżeński.
 
W ostateczności należy zawrzeć związek małżeński w kraju pochodzenia Pani narzeczonego oraz dokonać wpisu aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego a następnie wystąpić o wizę. W przypadku odmowy jej wydania należy złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy z jednoczesnym wskazaniem, iż zgodnie z art. 81 Ustawy o cudzoziemcach do wydawania wiz członkowi rodziny obywatela polskiego, który powraca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek, stosuje się przepisy art. 10 i art. 11a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 
 
Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:
  1. jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanego dalej "wykazem", lub
  2. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
 
Poza przypadkami powyższymi konsul zobligowany jest do wydania wizy w sytuacji gdy zawrzecie Państwo związek małżeński. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy, wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dodaj komentarz

2020-09-18 16:06
Jan Bezwzględnynapisał(a):
Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula . Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał. Jeśli konsul po rozpatrzeniu Twojego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydał ponowną decyzję o odmowie wydania wizy, jej unieważnieniu lub cofnięciu, z którą się nie zgadzasz przysługuje Ci skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy przekazać za pośrednictwem konsula, który podjął decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
2020-03-06 16:48
BOZENA napisał(a):
Mojemu mezowi tez odmowiono wizy i mialam zaproszenie dla niego konsul odmowil mu wizy a powody sa takie nie wroci do swojego kraju, nie ma środków na koncie i utrzymanie
2019-04-22 18:07
MAGDALENAnapisał(a):
Witam,
Jak udowodnic konsulowi, że małżeństwo nie jest fikcyjne?
2018-12-15 17:13
Dariusznapisał(a):
DajcieTez mam ten problem miałem siwenta spędzić w gronie rodzinnym w Polsce narzeczona miała poznać wszystkich z mojej rodziny i co kakao. Przedstawiłem wszystko, zagwarantowałem opłatę całego pobytu,udokumentowałem zakupiony bilet lotniczy w dwie strony, I tak się kończy nieuzasadniona odmowa wiz.
2018-04-13 12:03
Jolantanapisał(a):
Mój mąż Tunezyjczyk również składał wniosek o wizę siemiokrotnie. Pan konsul ciągle odmawia wydania wizy. Jesteśmy małżeństwem od 2016r. Widzimy się dwa razy w roku, kiedy ja wyjeżdżam do Tunezji (oraz codzinnie na wideokonferencji). Powódy odrzucenia wizy są zawsze takie same: brak uzasadnienia celu lub warunkówplanowanego pobytu (cel jest zawsze jeden:odwiedzić żonę i poznać polską rodzinę) oraz, że zachodzi wątpliwość co do zamiaru opuszczenia terytorium RP przed upływem ważności wizy.Mąż spełnia wszystkie pozostałe warunki. Najwyższy czas, aby ktoś zajął się sprawą wydawania wiz dla małżeństw. To jest ewidentny brak przestrzegania praw człowieka. A ambasada polska w Tunisie bije w tym rekordy.Nasze małżeństwo nie jest fikcją. Co zrobić, jak przekonać Pana konsula, aby dał wizę mężowi? Brak zrozumienia, obojętność, nieprzychylność, lekceważenie i bezduszność, to cechy, które trzeba wyeliminować. Prawo do normalnego życia rodzinnego jest jednym z podstawowych praw człowieka.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług