(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zawieszenie postępowania administracyjnego

W toku sprawy o pobyt stały ze względu na pochodzenie polskie złożyłam wniosek na pobyt czasowy. Wojewoda jest już gotowy mi wydać pozytywną decyzję jednak wymaga ode mnie żebym złożyła prośbę o zawieszeniu mojej sprawy o pobyt stały. Czy naprawdę jest koniecznie wnoszenie o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały? Czy takie zawieszenie nie spowoduje, iż nie będę mogła ubiegać się w przyszłości o zezwolenie na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie?

Przerwaniu biegu postępowania administracyjnego służy instytucja zawieszenia postępowania będąca następstwem przeszkód czasowo uniemożliwiających jego prowadzenie. Skutkiem prawnym zawieszenia postępowania jest wstrzymanie biegu terminów procesowych (art. 103 Kpa). Zawieszenia postępowanie następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Kodeks odróżnia dwa podstawowe przypadki zawieszenia: zawieszenie obligatoryjne (art. 97 Kpa) oraz zawieszenie fakultatywne (art. 98 Kpa).
 
Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 
 
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
 
Zgodnie natomiast z art. 99 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 
Natomiast art. 197 i 198 Ustawy o cudzoziemcach regulują sytuację, w których odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt stały lub odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt stały – oczywiście fakt toczącego postępowania się o zezwolenie na pobyt czasowy nie wyklucza udzielenia zezwolenia na pobyt stały.
 
Reasumując nie widzę podstawy prawnej uzasadniającej żądanie Wojewody co do konieczności zawieszenia postępowania o zezwolenie na pobyt stały w celu udzielenia Pani zezwolenia na pobyt czasowy. Nie mniej wnosząc o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt stały nic Pani nie ryzykuje, w tym samym dniu w którym odbierze Pani decyzję zezwalającą na pobyt czasowy na terytorium Polski należy wnieść o odwieszenie postępowania w sprawie pobytu stałego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług