(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jestem z Ukrainy. Wiza kończy się w wrześniu 2014 roku, została wydana na 180 dni na podstawie oświadczenia. W dniu 10 sierpnia 2014 złożyłam wniosek w Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy ponad termin mojej wizy. Mam zapewnioną pracę i meldunek, ale według dokumentów nie mogę przedłużyć oświadczenia z Urzędu Pracy. Urząd nie może wydać następnego podczas trwania tego obecnego. Nie wiem, na jakich warunkach teraz szybko mogę zostać w Polsce i nadal się starać o pobyt przedłużony? Błagam o pomoc, boję się wracać do Ukrainy teraz.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami m.in. Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi.
 
Natomiast nie jest możliwe po upływie 6 miesięcy wykonywania pracy przedłużenie tego zezwolenia. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu A. Począwszy od 1 maja 2014 roku istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie na pracę typu wraz w połączonej procedurze.
 
Zgodnie z art. 98 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz cudzoziemiec posiada:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
  4. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
  5. wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 
Ponadto konieczne jest dołączenie do wniosku informacji od Starosty Powiatowego o braku możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy na lokalnym rynku pracy.
 
W chwili obecnej powinna, więc Pani skorygować złożony wniosek oraz dołączyć informację od Starosty Powiatowego. Istnieje również możliwość zlecenia naszej Kancelarii poprowadzenia niniejszej sprawy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług