Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Legalizacja pobytu cudzoziemca a ciąża

Mój narzeczony jest obywatelem Syrii. Poznaliśmy się w Japonii i tam mieszkaliśmy przez dwa lata. Latem ubiegłego roku zaszłam w ciążę, więc postanowiliśmy się pobrać. W Japonii w Polskiej ambasadzie nie było to możliwe, więc postaraliśmy się o wizę dla niego do Polski, którą musieliśmy przedłużyć (pismo w załączniku, bo nie wystarczyło nam czasu - po przyjeździe okazało się, że bez zgody sądu nie możemy się pobrać, gdyż jego kraj nie wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Ambasada wydała nam pismo twierdząc, że to wystarczy do uzyskania zgody w sądzie. Założyliśmy sprawę w sądzie o zgodę za ślub bez okazywania tego zaświadczenia niestety nasz prawnik jest totalnie bezsilny. Sędzia, ponieważ pytała Ministerstwo Spraw Zagranicznych o stan prawny w Syrii nie uzyskała odpowiedzi gdyż nasza Ambasada nie pracuje. Odpowiedz z ministerstwa była bardzo lakoniczna i niczego nie wniosła do sprawy. Na pierwszej rozprawie, która odbyła się po bardzo długim okresie oczekiwania sędzia stwierdziła, że potrzebuje znać aktualnie obowiązujące prawo w Syrii i że mamy jej dostarczyć to prawo, a ona będzie je analizować i że wyda postanowienie na podstawie prawa syryjskiego. W między czasie kończyła się wiza, ponieważ nie znalazłam żadnej innej alternatywy, a była to sugestia prawnika, że nie ma innej opcji, wystąpiliśmy z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, czego tak naprawdę chcieliśmy uniknąć. Ambasada odmówiła nam wydania jakichkolwiek dokumentów, uzasadniając, że jeśli sąd chce informacji, niech sam o nie wystąpi. 
 
Co możemy zrobić? Jakie jest wyjście z sytuacji? Jaki dokument pokazać sądowi, żeby wydał zgodę?
Niestety dotychczasowy sposób prowadzenia sprawy budzi moje liczne zastrzeżenia, osobiście w mojej ocenie osoba dotychczas prowadząca postępowanie nie posiada doświadczenia w podobnych sprawach.
 
W pierwszej kolejności w mojej ocenie najmniejszej racji bytu nie ma złożony wniosek o nadania statusu uchodźcy. Zgodnie z art. 13 Ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.
 
Nadanie statusu uchodźcy warunkowane jest wykazaniem przez Cudzoziemca, że żywi on „uzasadnioną obawę” przed prześladowaniem z określonych w ustawie powodów. W konsekwencji oznacza to, że osoba ubiegająca się o status uchodźcy winna w sposób nie budzący wątpliwości zasadność tej obawy wykazać. W tym względzie nie wystarcza jedynie subiektywne przekonanie, lecz obawa musi być w pewien sposób zobiektywizowana poprzez odniesienie jej do realiów występujących w kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o nadanie jej statusu uchodźcy. Dopiero na tym tle można dokonać właściwej oceny, czy dana osoba ubiegająca się o status uchodźcy rzeczywiście może obawiać się prześladowań ze strony własnego państwa.  
 
Natomiast nie było jakichkolwiek przeciwskazań, aby wnioskować o wydanie Pani narzeczonemu zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie, bowiem z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemcowi wydawane jest zezwolenie na zamieszkanie w przypadku, iż wykaże, iż jego pobyt na terytorium polski jest konieczny. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, iż za taką okoliczność uznaje się m.in. życie w konkubinacie z obywatelką polski.
 
Jednakże cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Niezłożenie wniosku, jak w Państwa przypadku, w terminie powoduje konieczność opuszczenia kraju przez cudzoziemca na czas trwania postępowania.
 
Państwa sytuacje nie jest jednak z góry przegrana. W mojej ocenie w chwili obecnej należy wycofać wniosek o nadanie statusu uchodźcy i złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie. We wniosku należy powołać się na art. 57 Ustawy o cudzoziemcach zgodnie z którym cudzoziemcowi można udzielić zezwolenia na zamieszkanie pomimo, iż nielegalnie przebywa w Polsce ze względów humanitarnych.
 
Nawet zakładając „czarny scenariusz”, iż Wojewoda Wielkopolski a następnie Szef do Spraw Cudzoziemców odmówi udzielenia narzeczonemu udzielenia zezwolenia na zamieszkanie to istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, iż narzeczony otrzyma tzw. pobyt tolerowany. Zgodnie, bowiem z art. 89 Ustawy o cudzoziemcach decyzji o wydaleniu nie wydaje się a wydanej nie wykonuje, gdy zachodzą przesłanki do udzielenia zezwolenia na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie:
  1. mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.; 
  2. naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu;
 
Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny przyznanie statusu uchodźcy na podstawie art. 1A pkt 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 1991 r. Nr 119 poz. 515), w odróżnieniu od udzielenia zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 234 poz. 1695 ze zm.), wymaga nie tylko ustalenia, że fundamentalne prawa cudzoziemca byłyby zagrożone w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, ale także stwierdzenia kwalifikowanej formy takiego zagrożenia poprzez wykazanie, że obawa naruszenia tych praw wiąże się z prześladowaniami z przyczyn, które enumeratywnie wymienia art. 1A pkt 2 Konwencji Genewskiej.
 
Kolejnym błędem w sprawie było doprowadzenie do sytuacji, w której sądem właściwym stał się Sąd Rejonowy w Poznaniu. Niestety z doświadczenia wiem, iż sądy z poza apelacji warszawskiej mają duże problemy z rozpoznawaniem tego typu spraw. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze skierowania sprawy (o ile to możliwe) do Sądu Rejonowego dla Warszawy w Warszawie jest to sąd właściwy dla rozpoznania wniosków cudzoziemców niemających stałego miejsca pobytu w Polsce.
 
W niniejszej sprawie nadto należało zwrócić uwagę sądowi na dotychczasowe orzecznictwo w tego typu sprawach. Cudzoziemiec, który mógłby zawrzeć małżeństwo według swego prawa ojczystego, nie może go zawrzeć w polskim urzędzie stanu cywilnego, jeżeli zachodzi przeszkoda nieusuwalna w drodze zezwolenia sądu, zwłaszcza dotycząca pokrewieństwa i przysposobienia albo braku wymaganego prawem wieku kobiety w wypadku nieukończenia 16 lat i 18 lat przez mężczyznę. „Prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 7 Prawa prywatnego międzynarodowego.).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25208
Zrealizowanych
usług