(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Ślub z Kenijką, Afrykanką

Poznałem dziewczynę z Kenii, byłem w Kenii, ale zapomniałem papierów do ślubu i chciałbym ją teraz zaprosić do Niemiec albo do Polski. Potrzebuje porady bądź prowadzenie mojej sprawy gdyż chciałby się dowiedzieć się, co jest wymagane aby ją zaprosić do polski i w tym czasie wsiąść ślub cywilny?

Nasze biuro specjalizuje się w przepisach, jakie obowiązują w Polsce, w przypadku pytań, co do unormowań, jakie zawiera prawo niemieckie powinien Pan się skonsultować z prawnikiem niemieckim. Przechodząc jednak na grunt obowiązujących w Polsce przepisów prawa to niestety po wejściu w życie z dniem 1 maja 2014 roku nowej Ustawy o cudzoziemcach Pana sytuacja jest bardzo trudna.
 
Nowa Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje innej możliwości sprowadzenia cudzoziemca do polski niż uzyskanie wizy. Decyzję co do wydania wizy podejmuje Konsul, jego decyzja jest ostateczna a cudzoziemcowi przysługuje jedynie prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego, które to podanie rozpatruje ten sam Konsul, który wcześniej wydał negatywną decyzję. W praktyce obywatelki państw afrykańskich niezmiernie rzadko otrzymują wizy do krajów Unii Europejskiej.
 
Niezależnie jednak od powyższego w pierwszej kolejności powinien Pan zaprosić cudzoziemkę do Polski. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
 
Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia albo unieważnia ten wpis wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego, w drodze decyzji. W celu uzyskania zaproszenia musi Pan złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość zakwaterowania cudzoziemki np. rezerwacja hotelu oraz pokrycia kosztów jej pobytu np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z rachunku bankowego.
 
Zakładając pozytywny scenariusz, iż Pana wybranka otrzyma wizę do polski kolejnym krokiem po przyjeździe będzie złożenie wniosku do sądu w celu zwolnienia cudzoziemki z przedstawienia dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia ślubu z Panem oraz złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.
 
Zgodnie, bowiem z art. 56 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Władze Kenii takiego dokumentu nie wydają dlatego konieczne jest złożenie wniosku do sądu w celu zwolnienia Pana wybranki z tego obowiązku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług