(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Polskie pochodzenie rodziców a status dziecka małoletniego

Jestem Ukrainką i posiadam Kartę Polaka. Dwa lata temu otrzymałam pozwolenia na osiedlenie się. Mój starszy syn ma 11 lat, nie posiada Karty Polaka, a więc ma kartę pobytu na pobyt czasowy. W Urzędzie ds. cudzoziemców poinformowano mnie, że dopiero jak syn zacznie pracować i spłacać podatki, wtedy może zwracać się o pobyt stały. 
 
Pochodzenie polskie udowodniłam gdyż posiadam akt urodzenia swojej babci. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o pobyt stały dla syna, na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
Z dniem 1 maja 2014 roku w życie weszła nowa Ustawa o cudzoziemcach. Dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie się zostało zastąpione zezwoleniem na pobyt stały. Zgodnie z art. 195 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt stały jest udzielane dziecku cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu tego zezwolenia lub urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy.
 
Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane również cudzoziemcowi jeżeli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 
Do ustalenia polskiego pochodzenia stosuje się przepisy art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.). Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
  1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  2. wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
 
Z powyższych przepisów wynika, iż na chwilę obecną Pani dziecko nie spełnia żadnych kryteriów jakie byłyby podstawą uzyskania zezwolenia na pobyt stały.
 
Natomiast zwracam Pani uwagę, iż zgodnie z art. 30 Ustawy o obywatelstwie za obywatela polskiego uznaje się m.in. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.
 
Po uznaniu Panią za obywatela polskiego w mojej ocenie Pani dziecko mogłoby się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały bowiem jest udzielane dziecku obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25067
Zrealizowanych
usług