Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Małżeństwo z obywatelką Federacji Rosyjskiej

Chcemy zawrzeć z moją partnerka Rosjanka (przebywającą obecnie w Rosji) związek małżeński, gdzie najlepiej tego dokonać i jakie są niezbędne dokumenty? W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w Polsce czy istnieje regionalizacja?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związek małżeński może być zawarty przed wolnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie z art. 1 Kodeksu rodzinnego małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 
Co istotne zawarcie związku małżeńskiego nie powoduje automatycznej zmiany obywatelstwa żadnej ze stron związku małżeńskiego. Konwencja z 20 lutego 1957 r. o obywatelstwie kobiet zamężnych (Dz.U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334 i 335) stanowi, że ani zawarcie, ani rozwiązanie związku małżeńskiego między obywatelem państwa i cudzoziemcem, ani też zmiana obywatelstwa małżonka w czasie trwania związku małżeńskiego nie wpłyną automatycznie na obywatelstwo żony.
 
Zagadnienie obywatelstwa w wypadku zawarcia małżeństwa reguluje także rezolucja Rady Europy 77/12 z 27 maja 1977 r. Sformułowane w niej zalecenia dotyczą ułatwiania nabycia obywatelstwa państwa, którego obywatelem jest mąż lub żona, bez względu na istniejące różnice, w tym płci. W praktyce bowiem państwa łatwiej przyznają swoje obywatelstwo żonie obywatela niż mężowi obywatelki. Rezolucja poleca członkom Rady Europy, aby złagodziły przesłanki nabycia obywatelstwa małżonkowi cudzoziemcowi, wskazując, że okres oczekiwania nie powinien przekraczać pięciu lat zamieszkiwania na terytorium kraju, w tym trzech lat po zawarciu małżeństwa. Zalecenia rezolucji zmierzają do zapewnienia swobodnego wyboru obywatelstwa przez małżonków.
 
W celu zawarcia związku przez polskim Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi, jeżeli zostały sporządzone w języku innym niż polski:
  1. Akt urodzenia
  2. Dokument tożsamości – w przypadku cudzoziemca będzie to paszport zagraniczny
  3. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo
 
Dokument z pkt 3 wydaje Ambasada Rosji w Polsce, Pana narzeczona musi udać się do ambasady z zaświadczeniem o nie występowaniu w rejestrze, jako osoba w związku małżeńskim.
 
Oczywiście związek małżeński mogą Państwo zawrzeć również w Rosji. W takim przypadku po zawarciu związku małżeńskiego konieczna będzie rejestracja tego aktu w polskich księgach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 73 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
 
Przepisy prawa nie żądają obligatoryjnego uwierzytelnienia dokumentów zagranicznych stanu cywilnego, pod rygorem odmówienia im mocy dowodowej. Zgodnie z postanowieniami art. 1138 k.p.c. zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Jednak dokument zagraniczny, którego autentyczności strona zaprzeczyła, powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Jest to generalna zasada, która ma również zastosowanie w postępowaniu w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 
W przedmiocie legalizacji zagranicznych dokumentów, w tym aktów stanu cywilnego, obowiązują ponadto regulacje prawne dotyczące zniesienia wymogu legalizacji: Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzona w Atenach 15 września 1977 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446; weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 1 czerwca 2003 r.) oraz Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938; w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie 14 sierpnia 2005 r.).
 
Klauzula zawierająca legalizację dokumentu zagranicznego zazwyczaj potwierdza autentyczność podpisu oraz pieczęci, którymi opatrzony jest dokument, co w odniesieniu do dokumentów określających np. zawarcie małżeństwa, urodzenia lub zgon nie zawsze dowodzi, iż są to akty stanu cywilnego. Dlatego też w każdym przypadku oceny dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, ustalając, czy złożony dokument zagraniczny jest aktem stanu cywilnego i może podlegać transkrypcji.
 
W mojej ocenie jednak, jeżeli zamierzacie na stałe zamieszkać w Polsce to z pewnością mniej kłopotliwą drogą będzie zawarcie od razu związku małżeńskiego na terytorium polski.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług