(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Odmowa udzielenia ślubu z cudzoziemcem

Mój problem dotyczy zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Chin. Mój wybranek przebywa w Polsce od 4 lat, niestety od roku przebywanie nielegalnie. Mamy wspólnie dwójkę dzieci. Udaliśmy się do Urzędu Stanu Cywilnego, niestety Pani kierownik powiedziała, iż nie udzieli na ślubu gdyż mój narzeczony przebywa nielegalnie w Polsce. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Niestety czasami zdarza się, iż Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przeprowadzenie ceremonii ze względu na nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce. Takie postępowanie nie ma żadnego uzasadnienia w przepisach prawa. Wymogi formalne, jakie muszę spełnić osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński określa Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem zobligowana jest do:
  • Złożenia pisemnego zapewnienie co najmniej na miesiąc przed planowaną datą ślubu o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego – art. 4 Kodeksu rodzinnego;
  • Przedstawienia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby – art. 54 Prawa o aktach stanu cywilnego;
  • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo – art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego;
 
Żaden przepis prawa nie wymaga, aby cudzoziemiec zawierający związek małżeński zobligowany był do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt na terytorium polski.
 
W chwili obecnej powinna się Pani ponownie udać do Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia daty zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli Kierownik USC ponownie odmówi Pani to proszę zażądać pisemnej informacji. Zgodnie, bowiem z art. 7 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25050
Zrealizowanych
usług