Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Ślub, małżeństwo z Wietnamką

Planuję zawarcie związku małżeńskiego z obywatelką Wietnamu we wrześniu 2014 roku. Osoba ta zamieszkuje w swoim ojczystym kraju. We wrześniu 2014 zamierzmy oboje zamieszkać na terytorium Polski. Jakie dokładnie dokumenty są potrzebne do zawarcia małżeństwa na terenie Polski (po stronie obywatelki Wietnamu)? Co należy zrobić, krok po kroku, by zalegalizować pobyt małżonki na terytorium RP?

Zgodnie z Ustawą o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński z obywatelem polski obowiązany jest przedstawić:
  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby; 
  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  3. cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Obywatelka Wietnamu legitymuje się paszportem wydanym przez władze państwa, z którego pochodzi, lub innym dokumentem tożsamości określonym przepisami ustawy o cudzoziemcach, np.: kartą pobytu tymczasowego, zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca, polskim dokumentem tożsamości cudzoziemca. Wymienione dokumenty pełnią swoją funkcję wyłącznie w okresie ich ważności.
 
Jeżeli władze Wietnamu nie wydają zaświadczenie, iż zgodnie z właściwym prawem Pana narzeczona może zawrzeć związek małżeński konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Warszawy w Warszawie o zwolnienie z tego obowiązku.
 
Ponadto, jeżeli Pana partnerka pozostawała wcześniej w związku małżeńskim dodatkowo konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego ustanie małżeństwa. Takim dokumentem jest:
  1. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; 
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. 
  3. dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.
 
Natomiast w mojej ocenie ryzykowne jest zwlekanie z sprawdzeniem Pana partnerski do polski dopiero we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, iż w połowie roku 2014 wejdzie w życie Ustawa z dnia 8 listopada 2012 roku o cudzoziemcach. Zarówno na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, jak i nowej ustawy nie ulegają zasadniczej zmianie przepisy dotyczące wiz. W szczególności Konsulowie decydujący o wydaniu lub odmowie wydania wizy nie podlegają, jakiejkolwiek kontroli w zakresie podejmowanych przez nich decyzji. Od decyzji konsula w sprawie odmowy wydania wizy przysługuje jedynie możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 
Z doświadczenia wiem, iż w przypadku obywatelek Wietnamu bardzo często pojawiają się problemy z uzyskaniem wizy ze względu na odmowę ich wydania przez Konsula. W przypadku obecnie obowiązującej Ustawy o cudzoziemcach w takiej sytuacji cudzoziemiec ma możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na zamieszkanie do Wojewody za pośrednictwem Konsula.
 
Nowa Ustawa o cudzoziemcach natomiast nie przewiduje takiej możliwości. Zgodnie z art. 105 Ustawy z dnia 8 listopada o cudzoziemcach cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa ustawa wprowadza obowiązek osobistego składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wymóg ten stanowi konsekwencję wprowadzenia nowego rozwiązania, tj. pobierania od osób ubiegających się o wydanie zezwolenia linii papilarnych, następnie umieszczanych na karcie pobytu. Dane biometryczne lokowane będą również na zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
 
W mojej ocenie, więc powinien Pan jak najszybciej rozpocząć starania o wydanie wizy narzeczonej lub zezwolenia na zamieszkanie. Zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie ze względu na związek małżeński należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, fotografie cudzoziemca, akt małżeństwa, natomiast w przypadku ubiegania się o to zezwolenie ze względu na życie w konkubinacie dodatkowo należy przedstawić dowody, iż obywatelka Wietnamu posiada ubezpieczenie zdrowotne, tytuł do lokalu mieszkalnego oraz stałe i regularne źródło dochodu.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25730
Zrealizowanych
usług