Obywatelstwo polskie

profesjonalizm to nasz atut.
Ostatnio komentowane:

Umowa o pracę z cudzoziemcem, wiza w celu wykonywania pracy

Chciałabym ściągnąć z Egiptu mojego chłopaka, ale bez żadnych ślubów, tylko na kontrakt do pracy. Jakie dokumenty musimy przygotować i gdzie je wysłać lub złożyć? Umowa zawarta byłaby na rok czasu. Czy w sytuacji, gdyby przyjechał do Polski i nie podjął zatrudnienia w mojej firmie, mógłby legalnie wyjechać do innego kraju w Europie i tam podjąć zatrudnienie? Czy w Polsce byłby z tego tytułu ścigany i czy w ogóle może opuścić granice Polski? Czy ja musiałbym gdzieś zgłaszać, iż nie podjął u mnie zatrudnienia? Jeżeli mógłby pracować w innym kraju unii, czy bez problemów może przyjeżdżać w tym czasie do Polski?

Zgodnie z art. 26 Ustawy o cudzoziemcach wiza krajowa może być wydawana cudzoziemcowi m.in. w celu wykonywania pracy. Wiza Schengen lub wiza krajowa, w celu wykonywania pracy mogą być wydane cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
 
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie dłuższy niż przewidziany dla danego typu wizy.
 
Wizę krajową w celu wykonywania pracy wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca.
 
Jeżeli obywatel Egiptu chce uzyskać wizę w celu wykonywania pracy to konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę typu A. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie, czyli wykonuje pracę bez zezwolenia na pracę lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 
Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 
Pracodawca otrzyma zezwolenie na pracę pod warunkiem, iż wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz uzyska informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 
Opinię wydaje Powiatowy Urząd Pracy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji lub nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Od wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 
Reasumując w pierwszej kolejności powinna Pani zgłosić ofertę pracy w Urzędzie Pracy z zastrzeżeniem, iż chce Pani uzyskać opinię starosty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii składa Pani wniosek o wydanie zezwolenia na pracę do Wojewody. Po uzyskaniu zezwolenia na pracę Pani partner składa wniosek do Konsula o wydanie wizy w celu wykonywania pracy.
 
Uzyskanie zezwolenia na prace upoważnia do wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy na warunkach wskazanych w zezwoleniu. W żadnym wypadku nie upoważnia ono do podjęcia pracy o pracodawcy w innym kraju Unii Europejskiej. Pani narzeczony po podjęciu pracy może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie może wtedy podróżować po krajach Unii na takich samych zasadach jak obywatele polski. Natomiast podjęcie pracy zarobkowej będzie się wiązało z koniecznością spełnienia wymagań stawianych przez prawodawstwo danego kraju. 
 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do m.in. do niezwłocznego poinformowania organu wydającego zezwolenie w przypadku niepodjęcia przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę.
 
Przestrzegam przy tym, iż wizę krajową unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności uzasadniające odmowę jej wydania. Jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej powstały po jej wydaniu, wizę krajową cofa się.

Dodaj komentarz

2015-03-16 13:35
Wiktoria Ofinanapisał(a):
Mam pytanie o karcie tymczasowego pobytu w Polsce.

Otrzymałam zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu o prace na 3 lata, ale chciałabym zmienić pracodawcę.

Ukończyłam w Polsce dzienne studia wyższe (co powoduje, że nie potrzebuje zezwolenia na pracę, by móc ją legalnie wykonywać). Ale czy będę musiała przerobić kartę pobytu na nowa i powiadomić Wojewodę o zmianie pracy?

W decyzji którą wydał Wojewoda udzielając zezwolenia na pobyt czasowy jest napisane, że jestem zwolniona z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, ale także jest wskazany pracodawca u którego teraz wykonuje prace.

Będę wdzięczna, jeżeli Państwo może podpowiedzieć, czy potrzebuje zmieniać kartę pobytu?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę

Opinie klientów

Janka

Odpowiedź na nurtujące mnie pytanie otrzymałam bardzo szybko. Nawet po wysłaniu pytania uzupełniającego. Odpowiedź w pełni mnie usatysfakcjonowała. Była konkretna i profesjonalna, poparta przepisami prawa. Jeżeli będę miała w przyszłości jakieś problemy prawne, to chętnie skorzystam z tego portalu.

Anna G

Polecam wszystkim !!!! . Fantastyczna obsługa, szybka i fachowa . Dziękuję Panie Dariuszu z całego serca w imieniu swoim i męża . Życzę wszystkiego dobrego . Anna Fatah G

Olena

Odpowiedź na moje pytanie była w 100% wyczerpująca. Bardzo podoba mi się to,, że jeśli nasunie się jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, można je zadać bez dodatkowych opłat. Na pewno będę korzystała z tego serwisu w każdym przypadku, gdy czegoś nie będę wiedziała. Poza tym odpowiedzi udzielane są bardzo szybko.

Agnieszka

Jesteście najlepszym serwisem prawnym w sieci. Wiem co mówię, bo korzystałam już ze wszystkich największych serwisów tego typu i kilku stacjonarnych kancelarii. Odpowiedź udzielona przez Waszego prawnika była najbardziej kompleksowa. Cieszę się, iż w końcu powstało biuro prawne specjalizujące się w sprawach związanych z cudzoziemcami.

Władysław

Chcę wyrazić wdzięczność Panu z powodu skutecznego rozwiązania w sprawie uzyskania karty pobytu. Mimo tego że sprawa rozpatrywała się w Krakowie nie zaszkodziło to załatwić wszystko jak najlepiej. Sprawa została prowadzona przez Pana od początku do końca i nie wymogła właśnie od nas dużych nerwów i wysiłków. A więc zdecydowaliśmy się przedłużyć naszą umowę i mamy nadzieję w końcu za pomocą Pana otrzymać obywatelstwo. Bardzo dziękujemy za współprace.

11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25736
Zrealizowanych
usług