(0048) 22 123 93 24 biuro@karta-pobytu.pl 02-512 Warszawa, ul.Puławska 14
pl en ru uk
Ostatnio komentowane:

Jak napisać odwołanie od decyzji do Szefa do spraw cudzoziemców?

Przebywam na terenie Polski od 8 lat, w czerwcu bieżącego roku złożyłem dokumenty na kartę rezydenta długoterminowego UE. Niedawno otrzymałem odmowę w udzieleniu tej karty, gdyż jak się okazało na moment złożenia wniosku zabrakło 2 miesięcy do wymaganego okresu 5 lat. Nie wiedziałem, iż okres przebywania w Polsce w związku z studiami nie jest liczony, jako pełne lata. Natomiast już od września ten okres jest pełny i wynosi 5 lat. Chcę napisać odwołanie od tej decyzji, bo i tak muszę to zrobić żeby trochę czasu wygrać i zdążyć otrzymać w razie, czego pobyt czasowy. Jak sformułować odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców?

Zgodnie z art. 65 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie V SA/Wa 1029/2010 zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 
W chwili obecnej powinien Pan, więc niezwłocznie doprowadzić do zalegalizowania Pana pobytu poprzez uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie i jednocześnie wnieść odwołanie od decyzji Wojewody do Szefa do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
 
Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W przypadku decyzji wydawanych przez Wojewodów w sprawę uzyskania statusy rezydenta UE właściwym organem do rozpoznania odwołania jest Szef do Spraw Cudzoziemców.
 
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Koniecznym warunkiem uznania pisma za odwołanie od decyzji jest stwierdzenie, że w piśmie tym strona wyraża swoje niezadowolenie z wydanej decyzji (zob. np. teza trzecia wyroku NSA z 26 listopada 1999 r., IV SA 1512/98, Lex nr 48178). Tak więc każde pismo strony wniesione do organu odwoławczego w ustawowym terminie do złożenia odwołania i wyrażające niezadowolenie z decyzji nieostatecznej podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od decyzji (wyrok SN z 20 czerwca 1996 r., III ARN 14/96, LexPolonica nr 311818, OSNAPiUS 1997, nr 2, poz. 16).
 
Co istotne jednak odwołanie do Szefa do spraw cudzoziemców musi spełniać wymagania wskazane w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z powołanym przepisem odwołania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Odwołanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 
 
Odwołanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 
 
Przykładowe odwołanie w Pana sprawie mogłaby wyglądać następująco:
 
Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.
 
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa
 
Za pośrednictwem:
 
Wojewoda Mazowiecki
Długa 5
00-263 Warszawa
 
Skarżący:
Bohdan Kosovy
Letnia 15
07-210 Długosiodło
 
Dotyczy: WSC-II-2.613.457.2013
 
ODWOŁANIE STRONY
OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 R.
 
Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym odwołaniem zaskarżam w całości decyzję w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE decyzji zarzucam w szczególności: 
  1. Naruszenie przepisów Ustawy o cudzoziemcach poprzez przyjęcie, iż nie posiadam wymaganego okresu pobytu uprawniającego mnie do uzyskania statusy rezydenta WE;
  2. Naruszenie art. 8 Kpa poprzez naruszenie zasady pogłębiania zaufania obywateli;
  3. Naruszenie art. 11 Kpa poprzez niewyjaśnienie stronie zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ załatwiając sprawę;
  4. Naruszenie przepisów proceduralnych, art., 7 i art. 77 kpa poprzez zaniechanie, nie wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego przy załatwianiu sprawy.
 
Wskazując na powyższe wnoszę o:
  1. uwzględnienie niniejszego odwołania jako uzasadnionego w całości i udzielenie Skarżącej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
W razie nieuwzględnienie wniosku z pkt I wnoszę o:
  1. o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
 
 
 
 
……………………..
Podpis

Dodaj komentarz

2013-12-04 10:13
Obywatelnapisał(a):
Też miałem do czynienia z taką sytuacją i nie jest łatwo taka papierkologia, że głowa mała.
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25070
Zrealizowanych
usług